Änkepensionerna

Motion 1999/2000:Sf205 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m)

av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m)
Regeringen aviserar i sin budgetproposition att "det går bra
för Sverige". För att tydligt understryka detta föreslås bland
annat att de som varit med och "betalat" för saneringen av
ekonomin nu skall få kompensation för detta. Ett exempel på
sådant förslag är sänkta inkomstskatter för att kompensera de
tidigare höjda egenavgifterna.
Några som det fortfarande inte går så bra för är de änkor som genom
riksdagens beslut den 18 december 1996 miste sin änkepension. Det beslutet
innebar inte enbart en besparing, utan var ett brott mot regeringsformen
(1 kap 2 §, 2 kap 10, 16 och 18 §§) och den europeiska konventionen an-
gående skydd för de mänskliga rättigheterna. Beslutet om behovsprövning av
änkepensionen utgör konfiskation och strider mot Sveriges grundlag.
Återställ därför nivån i änkepensionerna!

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om återställda änkepensioner.

Stockholm den 23 september 1999
Elizabeth Nyström (m)
Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)