Änkepensionerna

Motion 1999/2000:Sf204 av Inger René och Kent Olsson (m)

av Inger René och Kent Olsson (m)
Sedan den 1 april 1997 gäller att folkpension i form av
änkepension och pensionstillskott skall inkomstprövas. Av
de 37.500 änkor vars inkomster prövades under mars månad
1997 blev 27.800 av med hela pensionen. Deras ekonomiska
villkor försämrades i ett slag med 32.000 kronor per år. De
återstående änkorna blev av med delar av sin änkepension.
Ett undantag utgör änkor efter statstjänstemän. Deras
änkepensioner är nämligen en del av ett statligt
bruttosamordnat pensionssystem. Enligt detta kompenseras
de så att totalpensionen blir oförändrad. Ovanstående visar
att regeringens åtgärd i högsta grad är otillständig.
När änkepensionen infördes var denna inte villkorad. De avsättningar som
gjordes för änkorna uppfattades därigenom på goda grunder som garantier
för ekonomisk trygghet vid makens frånfälle.
Med det beslut som en majoritet i riksdagen fattade, har inte enbart
enskilda människors ekonomiska planering slagits i spillror, man har också,
genom de uppenbara orättvisor som blir följden av beslutet, allvarligt skadat
tilliten till staten som garant för tryggheten i samhället. Inkomstprövningen
bör därför avskaffas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar avskaffa inkomstprövning av folkpensions-
delen i änkepensionerna och återställa nivåerna till vad som gällde
före den 1 april 1997 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 23 september 1999
Inger René (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)