Änkepensionen

Motion 1999/2000:Sf213 av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m)

av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m)
I ett beslut 1989 garanterades änkorna ett ekonomiskt
grundskydd. Regeringen har brutit det löftet, vilket är både
omoraliskt och oacceptabelt.
Den inkomstprövning som dagens änkor blivit utsatta för är stötande. De
änkor som enligt tidigare övergångsregler haft änkepension i form av folk-
pension - i princip kvinnor födda före 1945 - skulle inte behöva drabbas av
några försämringar. De har inrättat sina liv efter de regler som gällde vid
makens frånfälle.
Riksdagsbeslutet 1989 gav dem garantier för fortsatt trygghet. Regeringen
har struntat i detta. Om nu regeringen ville inkomstpröva änkepensionerna
borde det självklart endast ha gällt dem som blev änkor efter det nya beslutet.
Att ändra pensionerna retroaktivt - och sätta många änkor i en oväntad och
ännu svårare situation - var helt oacceptabelt.
Många änkor har förlorat 2 000-4 000 kronor i månaden utöver alla de
skattehöjningar och bidragsminskningar som de, liksom alla andra, drabbats
av.
Den nya lagen har inneburit klara avtalsbrott, löftesbrott, retroaktiv
lagstiftning och konfiskation.
Vi anser återigen att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt
förslag som undanröjer avtalsbrott, retroaktiv lagstiftning och de uppenbara
orättvisor som drabbat så många änkor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om rättvisa åt änkorna.

Stockholm den 28 september 1999
Ingvar Eriksson (m)
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)