Angående möjligheten att fritt välja vård i Norden

Motion 2018/19:1241 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för patienter att själva få välja vård i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rapporten Tillväxt från norr togs fram av en expertgrupp utsedd av Norges, Finlands och Sveriges dåvarande statsministrar. Gruppens arbete leddes av dåvarande landshövding Magdalena Andersson. Rapporten omfattar bland annat intressanta förslag om framtidens hälso- och sjukvård i norra delarna av Norden.

För att det ska vara attraktivt och upplevas som säkert att bo, leva och verka i dessa regioner i Norden är tillgång till god medicinsk vård en viktig och i vissa fall avgörande faktor.

I områden som är glest befolkade och där avstånden är långa är det därför viktigt att med ny teknik utveckla hälso- och sjukvård på distans. Det behövs både som ett medel och som ett redskap för att människor i glesbygd och på landsbygden ska kunna känna sig trygga så att det går att bo och verka i hela Sverige. Det senaste årets problematik med bristande tillgång till barnbördshus i Sollefteå är ett exempel på hur stora avstånd uppställer problem som måste lösas för invånarnas skull.

I rapporten föreslås bland annat nya lösningar baserade på telemedicin och e-hälsa, en arbetsfördelning mellan centralsjukhusen i norr och frihet för patienter att välja närmaste sjukhus, oavsett eventuella nationsgränser. Det är ett intressant komplement till lagen om valfrihet och patientlagen.


Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden, oavsett nationsgränser. Därtill bör regeringen agera för att stimulera och förstärka det nordiska samarbetet kring vården.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)