Angående granskningen av public service

Motion 2020/21:986 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade sanktionsmöjligheter för granskningsnämnden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SOM-institutet gör varje år en större undersökning som syftar till att ta tempen på Sverige. SOM-undersökningen tittar då på frågor som rör sig inom samhälle, opinion och media. I den senaste undersökningen kan man se att SVT (Sveriges television) och SR (Sveriges radio) är de service-medier som har störst förtroende bland allmänheten. Undersökningen visar att SVT har en förtroendenivå på 74% (mycket stort och ganska stort förtroende). Man kan se i undersökningen att de nyhetsbärande medierna generellt är de som åtnjuter särskilt stort förtroende.

Public service (SVT, SR och UR) är en viktig del av svensk media och en viktig del av den oberoende och granskande journalistiken. Verksamheten bekostas genom tvingande uttag av skatt, vilket gör att skattebetalarna har rätt att ställa mycket höga krav på opartiskhet och saklighet.

Public service måste vid alla tillfällen uppfattas som opartisk och saklig då staten som ägare aldrig får utnyttja sin ställning för att driva eller agera i egen politisk sak. Det är i längden avgörande för public services legitimitet hur frågor om opartiskhet och saklighet hanteras.

Granskningsnämnden för radio och tv är en viktig aktör för att garantera opartisk­heten och den journalistiska etiken. Granskningsnämnden har idag begränsade möjlig­heter till sanktioner när något fel uppdagas. Idag måste mediabolaget utkomma med en rättelse av det som blivit orätt rapporterat. En rättelse som ofta går allmänheten helt förbi och inte heller kräver större rättvisa för att felet inte ska göras igen.

För att stärka legitimiteten för skattebetalarnas finansiering av public service och öka förtroendet för mediebolagens opartiskhet och saklighet bör gransknings­verksamheten därför stärkas genom ökade befogenheter.

Ytterst handlar detta om vår demokrati och folkets granskning av statsapparaten.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

Helena Antoni (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)