Ändringar av Allmänna arvsfondens bestämmelser

Motion 2005/06:L255 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i bestämmelserna i lagen 1994:243 om Allmänna arvsfonden.

Motivering

Allmänna arvsfonden har tillkommit för att ta hand om kvarlåtenskap efter personer utan nära släk­tingar och som inte har skrivit testamente. Medel efter personer som inte har arvingar närmare än kusiner skall tillfalla All­männa arvsfonden. Fondens medel delas sedan ut till behjärtansvärda ändamål. Det kan vara att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funk­tionshinder, en verksamhet som har ett viktigt syfte. Inte minst viktigt är stöd till verksamhet i alkohol- och drogförebyggande syfte. Även stöd till idrottsverksamhet för ungdomar är viktigt, liksom annan ideell föreningsverksamhet för ungdomar. Det är viktigt att denna stödjande verksamhet riktas till lokal nivå. Så är i de flesta fall också inriktningen i fondens verksamhet.

Emellertid tas inte hänsyn till vilket lokalt område pengarna som flyter in till Allmänna arvsfonden kommer ifrån. Det kan t.ex. vara så att mycket pengar som flyter in från ett visst lokalt område sedan delas ut i ett helt annat lokalt område. I många fall där det finns dödsbon som inte har lagliga ar­ving­ar skrivs testamente. I sådana fall är det vanligt att testamentsmottagarna är ideella ungdomsorganisationer eller annan verksamhet i det egna lokala området eller hemorten. Ofta finns ett lokalt solidaritetstänkande med den egna bygden i dylika fall. Det är därför inte orimligt att Allmänna arvsfonden också i sin verksamhet tar hänsyn till varifrån pengarna kommer och riktar dem tillbaka till samma lokala område.

Allmänna arvsfonden har ålagts att också regelbundet redovisa sin verksamhet. Någon redovisning av hur stödet faller ut geografiskt i förhållande till hur medlen inkommer till Allmänna arvsfonden finns inte. Några regler om fördelning enligt den principen finns som ovan antytts inte heller. Det är en brist. Det är rimligt att en del av de inkomna medlen som flyter in till Allmänna arvsfonden också återgår till samma kommun varifrån pengarna kommer. Rimligtvis borde minst 20 procent av medlen få stanna i den hemortskommun varifrån exempelvis en kvarlåtenskap hämtas. Vi föreslår att reglerna för Allmänna arvsfonden ändras så att minst 20 procent av till fonden inkomna medel återgår till donators hemkommun för samma ändamål som i övrigt stadgas för fonden. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en sådan lagändring. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 23 september 2005

Agne Hansson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)