Ändring av partnerskapslagen

Motion 2004/05:L226 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som innebär att ett par som vill registrera partnerskap får möjlighet att söka dispens från 18-årsregeln i enlighet med det i motionen anförda.

2I väntan på en könsneutral äktenskapslagstiftning

Vänsterpartiets principiella utgångspunkt är att partnerskapslagen ska avskaffas. Vi vill införa en äktenskapslagstiftning som gäller lika för alla, oavsett sexuell läggning.

Vidare vill vi att endast den civila vigselceremonin ska vara juridiskt bindande och läggas till grund för de rättigheter och skyldigheter som är förenade med äktenskapet. Så länge den nuvarande ordningen med en särreglering för homosexuella par består vill vi dock att den befintliga lagstiftningen ska bygga på likställdhet mellan homosexuella och heterosexuella par. Möjligheten att söka dispens från åldersgränsen för att ingåäktenskap i äktenskapsbalken saknas i partnerskapslagen.

Vänsterpartiet vill självfallet inte att barnäktenskap ska vara tillåtna men menar att dispens i enlighet med äktenskapsbalken ska kunna beviljas om det finns särskilda skäl. Vårt ställningstagande gäller rätten till en möjlighet att söka dispens även för homosexuella par.

3Dispens enligt äktenskapsbalken

Enligt äktenskapsbalken 2 kap. 1 § kan den man eller kvinna som är under 18 år och önskar ingåäktenskap ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda skäl. Den möjligheten saknas för ett homosexuellt par som önskar registrera partnerskap i lagen om registrerat partnerskap (1994:1117 § 3).

I lagutskottets betänkande (bet. 1993/94:LU28) företas inte någon ingående behandling av dispensregeln. Där anförs att de i 2 kap. äktenskapsbalken angivna äktenskapshindren, dvs. underårighet, nära släktskap och bestående äktenskap, bör ges motsvarande tillämpning på registrering av partnerskap.

Lagutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå en motion om möjlighet till dispens från 18-årsregeln vid registrering av partnerskap (bet. 2003/04:LU19). Utskottet hänvisade till avsaknad av beredningsunderlag men angav samtidigt att ställningstagandet inte innebar att frågan en gång för alla skulle vara avgjord (bet. 2003/04:LU19 s.13).

4En diskriminerande ordning

Vänsterpartiet anser att de rättsliga skillnader som föreligger mellan dem som vill ingåäktenskap och dem som vill registrera partnerskap inte är sakligt motiverade. Skillnaden då det gäller möjligheten att ansöka om dispens från 18-årsregeln är en sådan särreglering som saknar objektiv grund. Det är uppenbart att lagstiftningen i detta fall bygger på fördomar mot HBT-personer.

Vänsterpartiet anser att ett homosexuellt par som vill registrera partnerskap ska ha samma möjligheter att ansöka om dispens som ett heterosexuellt par som vill ingåäktenskap. Detta får enligt vår mening ses som ett första led i införandet av en gemensam äktenskapslagstiftning där sexuell läggning och könstillhörighet är ovidkommande. Så länge nuvarande ordning med två skilda lagar är gällande vill Vänsterpartiet att lagstiftningen i stället utgår från att likställdhet ska gälla mellan homosexuella par och heterosexuella par. En sådan ordning skulle undanröja de omotiverade rättsliga skillnaderna mellan makar och partners.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagändring som innebär att ett par som vill registrera partnerskap får möjlighet att söka dispens från 18-årsregeln.

Stockholm den 22 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)