Ändring av färdtjänstlagen

Motion 2000/01:T819 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ändring av färdtjänstlagen så att ledsagare och egna barn kan
medfölja synhandikappade utan extra kostnad.
Motivering
Dagens samhälle är på alla sätt beroende av fungerande transporter.
Människor måste på ett enkelt och okomplicerat sätt kunna ta sig från
bostaden till arbetet, vidare till daghemmet eller affären och kanske till
och med på kvällen ha möjlighet att besöka en teaterföreställning eller en
restaurang. De allra flesta ser det som fullt naturligt att dessa möjligheter
skall finnas oavsett man löser sin transport med eget fordon eller med
kollektiva transportmedel.
Synskadade har i detta avseende en helt annan situation. Genom sitt
handikapp begränsas möjligheterna att på ett naturligt sätt delta i
samhällslivet. I många situationer är synhandikappet inte så begränsande som
det varit tidigare. Samhällets stöd har fullt berättigat utvecklats genom åren
men fortfarande finns det begränsningar som måste justeras.
En ledsagare kan ses som ett tekniskt hjälpmedel för den synhandikappade.
Där vi seende klarar oss helt på egen hand måste den synhandikappade förlita
sig på en annan människas syn för att fungera.
I de situationer där färdtjänst anlitas och där den synhandikappade inte har
möjlighet att klara sig själv vid slutmålet vore det fullt rimligt att
ledsagaren
skulle få  medfölja utan extra kostnad för den synhandikappade. Detta
utrymme finns ej idag i färdtjänstlagen.
Inte heller finns idag möjlighet att utan extra kostnad ta med sina barn om
man t.ex. skall lämna dem på daghem.
Menar vi allvar med att handikappade skall ha samma möjligheter i
samhället som alla andra så borde färdtjänstlagen ändras i dessa avseenden.

Stockholm den 4 oktober 2000
Lars Wegendal (s)
Carina Adolfsson Elgestam (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)