Ändrade strandskyddsregler

Motion 2019/20:2525 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade strandskyddsregler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av Sveriges största tillgångar är närheten till vatten. För många kommuner utanför storstadsregionerna innebär närheten till hav och sjö en av de största tillgångarna för att skapa attraktiva bostäder samt gynna såväl näringsliv som rekreation.

De mycket strikta strandskyddsreglerna sätter emellertid gång på gång käppar i hjulet för utvecklingen. Ett exempel är Åhus Beach, ett av Sveriges största idrotts­arrangemang med både beachhandboll och beachfotboll som lockar 100 000 besökare och 20 000 deltagare från Sverige, övriga Norden och Tyskland. Arrangemangen sträcker sig över 17 dagar och genererar en turistomsättning för kommunen på 150 miljoner kronor. Närheten till havet är en stor del av upplevelsen. Deltagare och be­sökare uppskattar läget på evenemangsstranden, och är vana vid att kunna ta ett dopp i havet inne på området mellan matcherna. Men från och med i år måste ett staket skilja besökarna från havet för att allmänheten ska ha tillgång till strandremsan nedanför evenemangsområdet. Kommunen beslutade om strandsskyddsdispens under de få dagar då arrangemanget ägde rum, men länsstyrelsen rev upp beslutet.

Ett annat exempel på orimliga strandskyddsregler är då markägare anlägger våtmarker och som en följd av det drabbas av de strikta reglerna, trots att de gjort en välgärning för miljön.

I stället borde kommunerna ges större makt. De har den lokala kännedomen om var strandnära verksamhet och bostadsbyggande är lämpligt, och var rekreation och allmän­hetens tillträde bör värnas.

Riksdagen har upprepade gånger tagit ställning för ett reformerat strandskydd i syfte att göra reglerna mer tillåtande för bland annat näringsverksamhet. Senast den 7 juni 2018 begärde en riksdagsmajoritet att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om ett reformerat strandskydd. Näringsutskottets majoritet uttalade följande i betänkandet En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder: ”Ett reformerat strandskydd menar utskottet skulle förbättra förutsättningarna för boende, jordbruksnäringarnas utveckling, verksamheter i skärgården och annan näringsverk­samhet. Utskottet hyser stor tilltro till att det är möjligt att utforma ett mer flexibelt, decentraliserat och ändamålsenligt strandskydd med ökade möjligheter att bygga i attraktiva lägen.”

Trots riksdagens upprepade ställningstagande för ett reformerat strandskydd har regeringen inte återkommit med förslag. Regeringen brukar påstå sig vilja att hela Sverige ska kunna leva, men då måste också hela Sverige kunna få dra nytta av sina unika tillgångar. Byråkratiska regler ska inte få sätta stopp för möjligheterna för kommuner och verksamheter att utvecklas.

Regeringen bör därför omgående återkomma till riksdagen med förslag på lagstiftning som ger kommunerna större makt över strandskyddet.

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)