Ändrade riktlinjer för TLV:s verksamhet

Motion 2015/16:1717 av Finn Bengtsson (M)

av Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en politisk analys av hur gränsen för det offentliga åtagandet och individers önskemål ska mötas i framtiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har bland annat i uppgift att analysera läkemedels möjligheter till att ingå i den läkemedelsförmån som gör att dessa rabatteras till kund.

I detta viktiga arbete, som i många fall är avgörande för om en patient har råd att behandla sig med en aktuell medicin eller inte, gäller som övergripande lagstiftning hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I ett banbrytande viktigt betänkande i riksdagen ställde sig en bred parlamentarisk enighet bakom regeringens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården (bet. 1996/97:SoU14). Beslutet innebär att tre principer ska gälla för prioriteringar inom vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnads-effektivitetsprincipen. Dessa principer utgör alltså en tvingande etisk plattform som är styrande för vården i stort. Principerna har också en strikt inbördes hierarki, i så motto att människovärdesprincipen står över behovs- och solidaritetsprincipen som i sin tur står över kostnads-effektivitetsprincipen.

Trots denna tydliga och tvingande etiska plattform inskriven som HSL:s portalparagraf finns gott om exempel på hur den har frångåtts i TLV:s arbete vid analys och beslut om enskilda läkemedels möjligheter till att ingå i läkemedelsförmånen eller inte. I många fall har det vid avslag för att ett läkemedel ska ingå i läkemededelsförmånen byggt på ett beslutsunderlag som satt kostnads-effektivitetsprincipen i första rummet, framför såväl människovärdesprincipen som behovs- och solidaritetsprincipen i strid mot HSL:s portalparagraf.

Detta är mycket allvarligt, och det måste därför till en översyn av TLV:s sätt att arbeta vid analys och beslut om ett läkemedel ska ingå eller undantas från läkemedelsförmånen. En sådan översyn behöver göras skyndsamt och förslag till ändringar i TLV:s instruktioner som bättre än idag tillgodoser den etiska plattformens funktion i HSL även för denna myndighets arbetssätt måste utan onödigt dröjsmål presenteras för riksdagen. Jag vill att riksdagen med bifall till denna motion ger regeringen detta tillkänna.

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)