Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Motion 2006/07:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i inkomstskattelagen i enlighet med vad som anförs i motionen om avskaffande av uppskov med reavinstbeskattning vid avyttring av privat­bostad.

Bakgrund

I proposition 2006/07:19 föreslår regeringen att gällande regler för uppskov med beskattning av kapitalvinst när en privatbostad avyttras, utvidgas till att också avse bostäder som ligger i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessutom införs en upplysningsskyldighet för den som förvärvat en ersättningsbostad utanför Sverige.

Motivering

Vi är från Vänsterpartiets sida medvetna om att EU-kommissionen har gjort gällande att de regler som för närvarande råder i Sverige beträffande uppskovsavdrag för kapitalvinster vid avyttring av privatbostad, strider mot gemenskapsrättens regler om fri rörlighet. Vänsterpartiet har med anledning av budgetpropositionen för 2007 kritiserat förslaget om att utvidga möjligheten till uppskov med beskattning av kapitalvinst till att också omfatta privatbostäder som ligger utanför Sverige. Vi befarar att det finns en uppenbar risk för skatteundandragande samt att det är oklart i vilken mån tolknings- och/eller gränsdragningsproblem kommer att vara förenade med det system som regeringen förordar. Det finns redan i dag inslag av godtycke i systemet och vi befarar att detta ökar.

Ytterligare uppgifter kommer också att läggas på Skatteverket eftersom man får ansvar för att inhämta uppgifter från uppskovsinnehavare som har ersättningsbostad utanför Sverige. Beskattningsåret 2004 fanns det totalt 362 000 uppskovsavdrag om sammanlagt 126 miljarder kronor, enligt uppgifter i propositionen. Om möjligheten att få uppskov med kapitalvinst utökas, beräknas antalet uppskov öka med cirka 2 000/år. I remissvar har Skatteverket skrivit att regeringens förslag kan innebära betydande praktiska problem och man befarar att skattekontrollen försvåras.

Riksdagen bör avslå proposition 2006/07:19. Detta bör riksdagen besluta.

Vänsterpartiet tycker att det finns anledning att även ifrågasätta dagens system. Hushåll som inte är etablerade på en marknad för privata/ägda bostäder blir i dag missgynnade jämfört med andra hushåll som redan finns etablerade inom den delen av bostadsmarknaden. Det kan också vara så att dagens regler med uppskov kan driva upp priserna på marknaden, vilket ytterligare missgynnar de grupper som vi beskrivit ovan. Eventuella inlåsningseffekter för dem som i dag har en privatägd bostad kan heller inte uteslutas. Vänsterpartiet föreslår därför att man avskaffar dagens system med uppskov med reavinstbeskattning vid avyttring av privatbostad. Regeringen bör återkomma med förslag till förändringar i inkomstskattelagen i enlighet med vad som ovan anförs. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 november 2006

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Egon Frid (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-27 Bordläggning: 2006-12-01 Hänvisning: 2006-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)