Ändrad sjukpenning i samband med löneförhandlingar

Motion 1999/2000:Sf211 av Rinaldo Karlsson och Carin Lundberg (s)

av Rinaldo Karlsson och Carin Lundberg (s)
Ett genomgående drag i löneförhandlingarna på den svenska
arbetsmarknaden är att avtal slutits lång tid efter det att
avtalsperioden löpt ut. De nya avtalen har dock i de flesta
fall någon form av retroaktiv ersättning för arbete under den
tid som förlupit sedan det gamla avtalet slutade gälla.
En kategori som dock inte kan få något av dessa retroaktiva ersättningar är
de som varit sjukskrivna under denna period. Enligt gällande bestämmelser i
lagen om allmän försäkring kan man erhålla höjd ersättning först sedan ett
nytt löneavtal har trätt i kraft och någon retroaktiv verkan finns ej.
Denna inkomstskillnad utgör en stor orättvisa som bör undanröjas. Den
viktigaste orsaken är förhandlingsordningen mellan arbetsmarknadens parter
som bör kunna startas och avslutas så att dessa problem inte uppstår.
En annan åtgärd vore att göra sådana förändringar i sjukförsäkrings-
systemet att den i motionen påtalade orättvisan i inkomstvillkor mellan
arbetande och långtidssjukskrivna kan undanröjas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ändrad sjukpenning i samband med löneför-
handlingar.

Stockholm den 29 september 1999
Rinaldo Karlsson (s)
Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)