Ändra referensprissystemet för tandvårdsåtgärder

Motion 2012/13:So529 av Sven-Erik Bucht och Maria Stenberg (S)

av Sven-Erik Bucht och Maria Stenberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av referensprissystemet för tandvårdsåtgärder.

Motivering

Den 23 maj 2012 presenterade Riksrevisionsverket en revisionsrapport angående tandvårdsreformen. Den visar att nuvarande system för referenspriser missgynnar priskonkurrens (RiR 2012:12).

Riksrevisionsverket konstaterar där bland annat följande: ”Referensprislistan har däremot inte fungerat som prispress, tvärt om finns det tecken på att referenspriserna driver på prisutvecklingen. Granskningen visar att när referenspriserna höjs, följer vårdgivarna efter och höjer sina priser. Referenspriserna riskerar därför att bilda ett golv i prissättningen.”

Riksrevisionsverket konstaterar vidare att systemet med referenspriser riskerar att påverka prisbildningen i fel riktning: Relativt små prisökningar har skett under perioden. Resultatet indikerar att besöksfrekvensen för basundersökningar påverkas av prishöjningar inom Folktandvården. Resultatet tyder på att en enprocentig ökning av priset på en basundersökning leder till en minskad konsumtion av basundersökningar med mellan 1,4 procent och 1,6 procent. Försäkringskassan menar att den skattade priskänsligheten är representativ för relativt små prisförändringar och att det kan vara svårt att beräkna värden baserade på resultatet utanför detta. […] Folktandvårdens priser har i genomsnitt överstigit referenspriserna med 5 procent under juli 2008–december 2011. De privata vårdgivarnas priser överstiger under perioden i genomsnitt referenspriserna med 12 procent.

Ett av riksdagens syften med tandvårdsreformen var att få igång en fungerande priskonkurrens mellan olika tandvårdsgivare. Så har det inte blivit enligt Riksrevisionsverkets rapport.

De kliniker som har priser som ligger under referenspriset får endast ersättning från Försäkringskassan motsvarande det lägre priset medan de kliniker vars priser överensstämmer med referenspriset får ersättning motsvarande referenspriset, det vill säga att tandklinikerna får olika ersättning för samma behandling. Detta är snedvridande för konkurrensen och leder inte till priskonkurrens.

Det är väldigt få tandvårdskliniker som konkurrerar om pris. Detta är en effekt av nuvarande referensprissystem. Referensprissystemet har i praktiken inneburit att alla tandläkares priser ligger på referenspriset eller över. Ytterst få tandkliniker har priser som ligger under referenspriset. Detta innebär bland annat svårigheter för uppkomst av till exempel lågpriskliniker och att priskonkurrens uteblir, vilket strider mot riksdagens intentioner med tandvårdsreformen.

Lägre tandvårdspriser behöver inte alls påverka kvaliteten i vårdgivningen. Alla tandläkare måste vara legitimerade av Socialstyrelsen och följa dess bestämmelser om hur tandvården ska utformas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Tandkliniker som kan hålla lägre pris kan göra det beroende på längre öppettider, tvåskiftssystem, låga omkostnader för administration och inköp, effektiv lokalanvändning etcetera.

Med anledning av det ovan anförda föreslås att regeringen snarast tar initiativ till en ändring av referensprissystemet för tandvårdsåtgärder.

Stockholm den 2 oktober 2012

Sven-Erik Bucht (S)

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)