Andel textad sändningstid i Sveriges Television

Motion 2006/07:Kr297 av Olof Lavesson (m)

av Olof Lavesson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om andelen textad sändningstid i Sveriges Television.

Motivering

Av riksdagsbeslutet tidigare i år om villkoren för Sveriges Television AB den kommande tillståndsperioden, dvs. 2007–2012, framgår att programföretagens ambitionsnivå när det gäller funktionshindrades möjligheter att tillgodogöra sig programföretagens utbud skall höjas och tillgängligheten förbättras även i fortsättningen. Målet på lång sikt skall vara att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare. Programföretagen skall ha en dialog med de berörda grupperna. Vid tillståndsperiodens slut skall minst 65 % av sändningstiden för SVT:s förstagångssändningar med svenskt ursprung vara textad. Kravet gäller SVT:s två huvudkanaler.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 föreslagit att riktlinjerna för den kommande tillståndsperioden ska ligga fast men att perioden skall omfatta tre i stället för sex år. Hur detta kommer att påverka kravet om att 65 % av sändningstiden för SVT:s förstagångssändningar med svenskt ursprung skall vara textad vid tillståndsperiodens slut framgår inte av regeringens förslag.

Kravet om att 65 % av sändningstiden för SVT:s förstagångssändningar med svenskt ursprung skall vara textad vid tillståndsperiodens slut bör kvarstå även för den kortare tillståndsperioden, dvs. målet ska vara nått i slutet av år 2009.

Stockholm den 30 oktober 2006

Olof Lavesson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)