Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

Motion 1988/89:So466 av Margareta Persson och Maja Bäckström (båda s)

av Margareta Persson och Maja Bäckström (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So466

av Margareta Persson och Maja Bäckström (båda s)
Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

ALS (amyotrofisk lateralskleros) är en förlamningssjukdom som angriper
och förstör de nervceller som styr muskelrörelserna. Symtom är tilltagande
muskelsvaghet, som ofta börjar i armar eller ben och sedan sprider sig till
andra delar av kroppen. Tal, sväljningsförmåga och andning kan påverkas
på ett relativt tidigt stadium.

I Sverige insjuknar årligen ca 150 personer i ALS. Sjukdomen går f. n.
inte att hejda på medicinsk väg och är ofta snabbt fortskridande.

Personer med ALS måste få vård och hjälp utan dröjsmål för att bibehålla
funktioner så länge som möjligt.

De flesta personer med ALS kan vårdas i hemmet fram till sjukdomens
slutskede. För de sjuka och anhöriga är det därför betydelsefullt att ha
fortlöpande kontakt med vård- och hjälpinstanser som kan ge stöd och råd.

Eftersom sjukdomen inte i dag kan hejdas på medicinsk väg, så är
intresset från sjukvårdshuvudmännens sida att låta patienten delta i olika
former av rehabilitering begränsat. Samtidigt finns det patienter som efter
att diagnos har ställts kan leva upp till 8 år, även om sjukdomen oftast har
ett snabbare förlopp. Det är mycket viktigt, inte minst ur psykologisk
synpunkt, att patienten inte bara passivt lämnas att invänta försämringar.
Rehabilitering i olika former är också viktigt för att så länge som möjligt
upprätthålla olika funktioner. I dag får t. ex. ALS-patienter ingen utlandsvård
eller plats på olika rehabiliteringsanläggningar.

Socialstyrelsen har inte utarbetat något vårdprogramunderlag för sjukdomen.
Även om den fortfarande uppfattas som en ovanlig sjukdom, så är
det bara dubbelt så många personer som insjuknar i t. ex. MS vaije år.
Sjukvårdshuvudmännen behöver råd och kunskap om hur viktig rehabiliteringen
är för denna grupp.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om behovet av ett vårdprogramunderlag för ALS.

Stockholm den 24 januari 1989

Margareta Persson (s) Maja Bäckström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)