Amning

Motion 1999/2000:So356 av Ewa Larsson m.fl. (mp, v, kd, s, fp)

av Ewa Larsson m.fl. (mp, v, kd, s, fp)
Innocentideklarationen
Innocentideklarationen skapades den 1 augusti 1990, för att skydda,
stödja och främja amning. 1991 skrev Sverige på Innocentideklarationen
där det bl.a. anges att man senast 1995 ska ha utsett en nationell
amningssamordnare och en nationell amningskommitté.
Innocentideklarationen togs fram vid ett möte för ledande hälsopolitiker,
"Breastfeeding in the 1990s. A global initiative" arrangerat av WHO och
UNICEF, med stöd av  United States Agency for International Development
(A.I.D.) och Swedish International Development Authority (SIDA). Mötet
hölls på Spedale degli Innocenti, Florens, Italien, 30 juli-1 augusti 1990.
Deklarationen speglar innehållet i bakgrundsdokumentet till mötet, samt de
synpunkter som framfördes under mötet. Det är ett uttryck för det man
gemensamt kom fram till vid mötet men inte nödvändigtvis för varje enskild
deltagares åsikter.
Amning en hälsofråga
Amning är en folkhälsofråga som till stora delar fungerar förebyggande
när det gäller små barns status på immunförsvaret. Vid en jämförelse
mellan amning och flaskuppfödning är amningen överlägsen. All den
näring som det lilla barnet behöver finns i modersmjölken, i exakt rätt
sammansättning.
Innocentideklarationen innebär att landet erkänner amningen som en unik
process som:
- ger spädbarn idealisk näring och bidrar till att de växer och utvecklas väl,
- minskar frekvens och svårighetsgrad av infektionssjukdomar och
därigenom bidrar till minskad sjuklighet och dödlighet bland spädbarn,
- bidrar till kvinnors hälsa genom att minska risken för bröst- och
äggstockscancer och genom att förlänga tiden mellan graviditeter,
- medför sociala och ekonomiska fördelar för familjen och samhället,
- ger de flesta kvinnor en känsla av tillfredsställelse när den fungerar väl.
Nya forskningsrön har visat att:
- ju närmare man är idealet av enbart amning under de första sex
månaderna och därefter ju längre barnet ammas (med tillägg av annan
mat), desto större är de här nämnda fördelarna,
- att amningsbefrämjande program kan leda till positiva förändringar när
det gäller amningsbeteendet.
Globala mål
Det globala målet för optimal hälsa och näringsstatus hos kvinnor och
barn bör vara att göra det möjligt för alla kvinnor att amma enbart och att
alla spädbarn skall få enbart bröstmjölk från födelsen fram till 4-6
månaders ålder. Därefter skall barnen fortsätta att ammas med tillägg av
annan lämplig föda, upp till två års ålder eller längre. Detta skall uppnås
genom att man skapar en sådan miljö av medvetenhet och stöd så att
kvinnor kan amma på detta sätt.
För att uppnå detta mål fordras det, i många länder, att man förstärker
"amningskulturen" och försvarar den mot "flaskuppfödningkulturen". Detta
kräver ett åtagande och engagemang för att främja "social mobilisering" och
att man till fullo utnyttjar den prestige och auktoritet som ledare överallt i
samhället har.
Ansträngningar måste göras för att stärka kvinnors tro på sin förmåga att
amma. Att ge dem denna styrka innebär bland annat att undanröja hinder och
faktorer som manipulerar sättet att uppfatta och förhålla sig till amning,
något som ofta sker indirekt och omärkligt. Detta kräver lyhördhet, fortsatt
vaksamhet och en flexibel och heltäckande kommunikationsstrategi som
inbegriper alla medier och riktas till samhällets alla nivåer. Vidare måste
hinder inom hälso- och sjukvården, på arbetsplatsen och ute i samhället
elimineras.
Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen
Istället för en nationell amningssamordnare har regeringen valt att lägga
uppgiften på två myndigheter, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen.
Dessa myndigheter har olika uppgifter varvid frågan kan spänna över ett
bredare område. Från dessa har man gemensamt utsett en "expertgrupp"
som träffas och samarbetar. Detta har vi i dagsläget inte något att erinra
emot, men vi finner det viktigt att det tydligt och klart framgår att detta är
en prioriterad fråga i Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens
verksamheter.
Med anledning av att Sverige har ratificerat Innocentideklarationen är det
av stor vikt att vad som anförts i motionen implementeras i berörda
myndigheters verksamheter. Av den anledningen vill Miljöpartiet att det
även för år 2000 skrivs in i Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens
regleringsbrev att amning skall vara en prioriterad fråga.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att i Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens
regleringsbrev skriva in att amning är en prioriterad fråga.

Stockholm den 29 september 1999
Ewa Larsson (mp)
Torgny Danielsson (s)
Eva Zetterberg (v)
Inger Davidson (kd)
Yvonne Ångström (fp)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)