Amatörkultur

Motion 2004/05:Kr245 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att Statens kulturråd ges det övergripande ansvaret för amatörkulturen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka om ansvaret för de kulturorganisationer som i dag sorterar under Ungdomsstyrelsen skall överföras till Statens kulturråd.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, för det fall att yrkandena 1 och 2 faller, förutsättningslöst utreda var det övergripande ansvaret för amatörkulturen skall förläggas.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutom Kulturrådet, Folkbildningsrådet och Ungdomsstyrelsen även Amatörkulturens samrådsgrupp (ax) skall ingå i den grupp som utreder hur det övergripande ansvaret för amatörkulturen skall utformas och förläggas, antingen riksdagen beslutar att bifalla yrkande 1 eller 3 ovan.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att oberoende av vilken lösning som väljs i ansvarsfrågan såväl proffs- som amatörkulturen måste ges livsrum och resurser så att ingendera tillåts breda ut sig på den andras bekostnad.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta generationsövergripande kulturverksamhet.

2Motivering

2.1Ansvaret för amatörkulturen

Vi har tidigare från Vänsterpartiets sida begärt att det görs en översyn av hur ansvaret för amatörkulturen skall samordnas. Den oklara ansvarsfördelningen främst mellan Statens kulturråd och folkbildningen/studieförbunden har varit och är ett stort problem. I kulturutskottets svar på motionen (2003/04:KrU5, s. 19) understryks amatörkulturens betydelse för människors delaktighet i kulturen och deras möjlighet till eget skapande. I övrigt hänvisade utskottet i sitt ställningstagande till den statliga utredning, SUFO 2, som behandlade folkbildningen och även förväntades belysa dess roll i förhållande till amatörkulturen.

Utredningen har nu avgivit sitt betänkande, Folkbildning i brytningstid, SOU 2004:30. I kap 5.6.5 behandlas Folkbildningen och amatörkulturen. Utredningen skriver att den "inte ser det som utvecklande för den amatörkulturella verksamheten" att det även i fortsättningen hävdas att studieförbunden har ansvar att "särskilt stödja amatörkulturens föreningsliv".

Vänsterpartiet anser att problemet med det oklara ansvaret för amatörkulturen måste lösas med det snaraste. Det kan ske genom att Kulturrådet ges det uttalade uppdraget att samordna och ansvara för amatörkulturen. Riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att den bör utreda möjligheten att ge Statens kulturråd det övergripande ansvaret för amatörkulturen.

Som en följd av ovanstående ska även undersökas om de kulturorganisationer som sorterar under Ungdomsstyrelsen bör föras över till Kulturrådet.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.2Om yrkande 1 och 2 faller.

Om yrkande 1 och 2 faller yrkas att regeringen förutsättningslöst skall utreda var det övergripande ansvaret för amatörkulturen ska förläggas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.3Utredningsgrupp

Vilken av ovanstående två vägar riksdagen än beslutar om krävs att samtliga aktörer på amatörkulturområdet är företrädda i den utredningsgrupp som tillsätts. Förutom Kulturrådet, Folkbildningsrådet och Ungdomsstyrelsen ska även Amatörkulturens samrådsgrupp (ax) ingå i den grupp som utreder hur det övergripande ansvaret för amatörkulturen ska utformas och förläggas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.4Amatörer och proffs - ingen motsättning

Amatörkulturen spelar en mycket viktig roll för uppfyllandet av de kulturpolitiska målen, samtidigt som de stödformer som finns i dag är dåligt anpassade till dess bredd och olika verksamhetsformer. Verksamheterna är ofta gränsöverskridande och omfattar både proffs och amatörer, unga och gamla, svenskar och invandrade, konstnärligt nyskapande och bevarande av kulturarv. Amatörkulturens verksamheter är av så stor omfattning att de kräver mycket av den instans som skall ta det övergripande ansvaret.

Vänsterpartiet vill i detta sammanhang påpeka att oberoende av vilken lösning som väljs i ansvarsfrågan måste såväl proffs- som amatörkulturen ges livsrum och resurser så att ingendera tillåts breda ut sig på den andras bekostnad.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.5Generationsövergripande verksamheter

Det har också länge påtalats av amatörkulturorganisationerna att det föreligger problem med att ungdomar i rena ungdomsorganisationer och ungdomar i kulturorganisationer med blandade generationer behandlas bidragsmässigt olika.

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om behovet av stöd till generations­övergripande verksamhet. Motionen har i utskottet bemötts med att det är viktigt att ungdomarna själva styr sin verksamhet och inte styrs av vuxna. Därmed har man ansett att det räcker med den möjlighet till dispens för generationsbland­ade föreningar som finns redan i dag. Enligt sageskvinnor och -män inom de amatörkulturella verksamheterna fungerar dock det nuvarande systemet klart diskriminerande samtidigt som det motverkar generationsövergripande verksamheter.

Regeringen måste söka en lösning på problemet med att ungdomar i olika föreningar behandlas olika bidragsmässigt, dvs. underlätta generationsövergripande verksamhet.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2004

Peter Pedersen (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)