Amalgam som tandfyllningsmaterial m. m.

Motion 1988/89:So540 av Jan Hyttring och Marianne Andersson (båda c)

av Jan Hyttring och Marianne Andersson (båda c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So540

av Jan Hyttring och Marianne Andersson (båda c)
Amalgam som tandfyllningsmaterial m. m.

Hänvisningsläkare

En vanlig följd av kvicksilverförgiftning är att patienten får neuro-fysiologiska
besvär som inte kan lindras på annat sätt än besök inom sjukvården.
En klar förbättring i patientomhändertagande skulle vara fallet om hänvisningsläkare
med speciellt ansvar för denna grupp patienter vöre tillgängliga.
Vi föreslår därför att tjänster som hänvisningsläkare inrättas hos sjukvårdshuvudmännen.
Genom inrättande av sådana tjänster skulle en klarare
ansvarsfördelning erhållas genom att hänvisningstandläkama då skulle
få ansvaret för patienter med primärt allergiska reaktioner.

Forskning

Vid olika institutioner forskas det på skadeverkningar av kvicksilver och
forskningen för ersättningsmaterial för amalgam pågår. Med hänsyn till
det växande problemet som kvicksilver utgör är det mycket angeläget att
denna typ av forskning får utökade resurser. Vi föreslår därför att regeringen
får i uppdrag att inför riksdagen redovisa dels pågående projekt, dels
beviljade forskningsanslag för detta ändamål. Regeringen bör efter en
sådan redovisning lämna förslag till prioriteringar för utökad forskning om
amalgamets skadeverkningar och möjliga ersättningsmaterial.

På en punkt vill vi dock redan nu föreslå utökat forskningsanslag.
Gustaf Wernerinstitutet vid Uppsala universitet har fått utrustning för
forskning inom ovan angivet område men är i avsaknad av driftsanslag
som gör det möjligt att använda utrustningen till dess fulla kapacitet. Vi
föreslår därför att institutet får ett årligt bidrag till drift på 1 miljon
kronor.

Uttalande om förbud att använda amalgam som
tandlagningsmedel efter 1990 års utgång

För att förhindra tillkommande patienter att få besvär med amalgam som
tandlagningsmedel och för att stimulera till ökad forskning om ersättningsmedel
för amalgam föreslår vi att riksdagen uttalar att amalgam inte
skall användas som tandlagningsmedel efter 1989 års utgång.

fl Riksdagen 1988/89. 3 sami. NrSo539-547

Hemställan

Med stöd av vad som anförts i motionen hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
i motionen anförs om redovisning av pågående forskningsprojekt
och beviljade forskningsmedel angående amalgamets skadeverkningar,

[att riksdagen beslutar bevilja Gustaf Wemerinstitutet i Uppsala
ett årligt anslag av 1 miljon kronor för drift,']

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
i motionen anförs om inrättande av hänvisningsläkare och en klarare
ansvarsfördelning,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
amalgam inte bör användas som tandlagningsmaterial efter 1990 års
utgång.

Stockholm den 25 januari 1989

Jan Hyttring (c) Marianne Andersson (c)

Mot. 1988/89
So540

'1988/89:Ub768

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)