Älvsborgsbanan

Motion 1993/94:T503 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

av Ingvar Johnsson m.fl. (s)
Genom Älvsborgsbanan mellan Uddevalla och Borås
förbindes mycket befolkningsrika regioner, som
tillsammans har över 400.000 invånare, med västra
stambanan. Detta trafikunderlag är mycket stort i en
nationell jämförelse och gör Herrljunga till en av de
viktigaste järnvägsstationerna utmed västra stambanan.
Men möjligheten att resa med tåg till exempelvis
Stockholm från Fyrstadsregionen är idag starkt begränsad
genom att Älvsborgsbanan trafikeras med alltför få turer.
Dessutom är banans standard i alltför dåligt skick för att
möjliggöra snabba och bekväma transporter.
Kommunikationerna har förbättrats genom att några av
de nya snabbtågen X 2000 numera stannar i Herrljunga.
Men fortfarande är det för få snabbtåg på de attraktivaste
tiderna som gör uppehåll i Herrljunga och dessutom är
anslutningsresorna på Älvsborgsbanan alltför långsamma.
En första förutsättning för att göra resandet med tåg från
Fyrstadsregionens trafikregion attraktivt är att
Älvsborgsbanan rustas upp till modern standard. En sådan
upprustning är en viktig del i en helhetslösning för
tågtrafiken i Västsverige.
Den allvarliga situationen på byggarbetsmarknaden är
också ett starkt skäl för att nu rusta upp järnvägen. Därför
finns en tidigareläggning av Älvsborgsbanans upprustning
med i det förslag till trafikinvesteringar som
Fyrstadskommunerna framfört till regeringen.
Redan nu torde det finnas underlag för att låta fler
snabbtåg på de attraktiva tiderna stanna i Herrljunga. Men
för att göra tågresandet tillräckligt konkurrenskraftigt bör
X 2000-snabbtåg sättas in direkt mellan Fyrstad och
Stockholm.
Enligt vår mening torde underlaget för snabbtåg direkt
till Stockholm från Fyrstad vara minst lika stort som till och
från Karlstad, Jönköping, Nässjö, Linköping, Borlänge och
Falun som redan har en sådan tågförbindelse.
Restiden med X 2000 från Herrljunga till Stockholm är
idag två och en halv timme. När standarden höjts på
Älvsborgsbanan skulle en restid från Vänersborg till
Stockholm på något över tre timmar vara möjlig.
Redan för anslutningståg till X 2000-tågen i Herrljunga
skulle en upprustning av Älvsborgsbanan ge ökad standard
och kortare restider. Men direkttåg skulle göra tidsvinsten
större och tågresandet skulle enligt vår mening bli ett ännu
attraktivare alternativ.
Det stora befolknings- och resandeunderlaget gör en
upprustning av Älvsborgsbanan och insättande av snabbtåg
lönsamma, sådana satsningar skulle dessutom bidra till
förbättrad miljö i Västsverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av snabbtåg mellan
Fyrstad och Stockholm och om Älvsborgsbanans
upprustning.

Stockholm den 12 januari 1994

Ingvar Johnsson (s)

Britt Bohlin (s)

Rune Evensson (s)

Lena Klevenås (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (3)