Alternativt framställd elkraft

Motion 2010/11:N401 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en sammanhållen syn på den alternativt framställda elkraften.

Motivering

Sverige har till skillnad från många andra länder i Europa en elkraftförsörjning som till en anmärkningsvärt liten del är beroende av kolkraft eller andra fossila bränslen. Vattenkraft och kärnkraft dominerar stort och utöver detta tillkommer ett antal alternativa energikällor, primärt vindkraft. Men det behövs en sammanhållen syn på dessa alternativ eftersom vindkraften omöjligen kan räcka till för att ersätta de mer konventionella energislagen.

Enligt Energimyndigheten utgjordes hela 2 procent av den svenska elproduktionen av vindkraft 2009. Miljönyttan med vindkraft är förvisso stor men det finns också en rad problem med vindkraften som sällan belyses tillräckligt. Reglerkraft behövs och vindhastigheterna kan variera kraftigt över olika tider på dygnet. Det finns också problem exempelvis med sjunkande fastighetsvärden i områden med påtagligt utbyggd vindkraft.

Forskning och utveckling pågår kring flera olika typer av andra energikällor och det är viktigt att så sker. Vågenergi utgör idag en stor oexploaterad källa till förnybar energiproduktion. Ett större elbolag tillsammans med Uppsala universitet genomför testverksamhet med vågkraft utanför Lysekil i Västsverige. Omfattningen är tämligen liten men elen som produceras i försöket bedöms likväl räcka till att försörja ungefär 20 villor. Det bedöms dock att vågkraft kan komma att klara uppemot 10 procent av världens elbehov i framtiden.

Solceller är en annan förhållandevis oexploaterad kraftkälla, där dock omfattande verksamhet pågår runtom i världen. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Idag är ett av de större problemen med solceller att tekniken fortfarande är tämligen dyr och förstås att processen avstannar så snart solen inte lyser på cellen, vilket medför att tekniken inte är optimal för alla delar av världen.

Det finns stor potential i vindkraften precis som för ett antal andra energikällor men den kommer inte att kunna ersätta våra stora energikällor, särskilt inte i närtid. Därför är det önskvärt att se över dagens möjliga alternativa energikällor och hur dessa ska kunna användas bättre och mer effektivt, samt i vilken omfattning forskning, regelförenklingar och andra stödfunktioner kan underlätta för dessa energislag att vinna mark. Annars är risken uppenbar att dessa energikällor även i framtiden stannar vid att vara ett komplement i de portföljer som elbolagen erbjuder sina kunder.

Stockholm den 26 oktober 2010

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)