Allmän rättshjälp vid bodelning

Motion 2013/14:Ju415 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för kvinnor att få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning.

Motivering

Kvinnojourernas erfarenhet, utifrån möten med kvinnor som är utsatta för mäns våld, är att kvinnor i stor utsträckning avstår att driva en bodelningsprocess på grund av de kostnader det kan medföra. Vid en separation har kvinnan i fråga många gånger helt enkelt inte råd att driva igenom en bodelning och går därmed tomhänt ur relationen. Störst är problemen när kvinnan tvingats fly det gemensamma hemmet och till följd därav inte haft möjlighet att få med sig sina ägodelar. Detta kan leda till att kvinnor står helt utan ekonomiska tillgångar.

Enligt nuvarande regelverk betalas ingen rättshjälp ut för att genomföra en bodelning. I vissa fall kan staten bekosta en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar, så kallad ersättningsgaranti till bodelningsförrättare. Det är först om en tvist uppstår till följd av en genomförd bodelning som rättshjälp kan beviljas. Få beviljas ersättningsgaranti till bodelningsförrättare och i de fall garanti medges blir det snart tydligt att fem timmars rättshjälp inte är tillräckligt.

Resultatet blir att tillgångarna i boet inte blir rättvist fördelade och kvinnans möjligheter till ekonomisk självständighet kraftigt försämras. Det är vanligt att en del av våldet är ekonomiskt och/eller materiellt, och detta medför att det kan vara mycket svåra omständigheter som ska redas ut vid bodelning, därför kan det ta tid att klara upp skulder m.m. Det är inte ovanligt att kvinnorna står kvar med skulder, men utan ägodelar.

Stockholm den 3 oktober 2013

Carina Ohlsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Sommestad (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)