Allmän jakttid på skarv

Motion 2019/20:1666 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att undanta skarven från fågeldirektivet och införa allmän jakttid på skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarven har gått från att ha varit utrotad i Sverige i början av 1900-talet till att idag ha blivit ett problem för både människor och natur längs våra kuster och sjöar. I Stockholm har den exempelvis gått från i princip inga bon alls till ca 5 500 bon på drygt 15 år.

Skarven har de senaste åren ökat lavinartat och är i dag den vanligaste fågeln i vissa områden. Skarven lever samtidigt på många sätt även i konflikt med människan genom att den förstör fiskeutrustning för stora belopp och utöver dess påverkan på fiskeri­näringen åsamkar den även stor sanitär olägenhet vid kustbanden och i rekreationsområ­den. Avföringen från skarvfåglarna är exempelvis mycket frätande och orsakar stor förödelse. Detta påverkar såväl människor som andra djur som lever och verkar i när­heten av området. I Stockholms skärgård finns idag öar som är helt förstörda till följd av skarven, där varken människor eller djur längre vistas.

I november 2017 röstade EU-parlamentet för en förändring av EU:s naturvårds­lagstiftning, något som bland annat innebär att EU-kommissionen ska kunna ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet.

Detta är nödvändigt, då de djurarter och habitat som omfattas av direktiven i princip har varit desamma sedan direktiven antogs trots de förändringar som skett hos djur­arterna där vissa arter har gått från utrotningshotad till stabila förhållanden, vilket leder till att medlemsländerna i dag måste skydda arter utan reellt skyddsbehov.

Skarven har enligt Naturvårdsverket uppnått gynnsam bevarandestatus, och det finns därför inget behov av ytterligare skydds- eller bevarandeåtgärder för arten. Samtidigt hindrar fågeldirektivet en normal förvaltning, då Sverige inte kan införa allmän jakttid för skarv.

Tack vare att EU-parlamentet nu har öppnat för att direktiven kan bli mer flexibla och att förvaltningen kan bli mer ändamålsenlig finns möjligheter till en översikt. Skarven har som påpekats gått från att vara utrotad i Sverige till att idag orsaka omfat­tande skada för både människor, djur och natur. Därför bör det ses över om skarven kan undantas från fågeldirektivet och vi kan införa allmän jakttid. Det skulle vara bra för människor och natur men i slutändan skulle en mer normal förvaltning även gynna både skarven och de övriga djur som samlever sida vid sida.

 

 

Kjell Jansson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)