Allergiförebyggande insatser

Motion 1994/95:So500 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Inledning
Allergier har blivit en folksjukdom, där särskilt våra barn
är utsatta. Arvet spelar en viss roll men en betydande del
beror på den livsmiljö vi själva skapat. De miljöbetingade
allergierna har ökat kraftigt under de senaste 20 åren och
idag har ca. tre miljoner svenskar någon form av allergi eller
överkänslighet. Det betyder att fler än var tredje svensk på
något sätt är drabbad. Skalan på problemen är från de som
har mycket små besvär till de som har livshotande problem.
Därför måste vi på alla politiska plan sätta in kraftfulla
åtgärder för att motverka orsakerna till allergier och astma.
Allergierna är den väckarklocka som talar om att vi måste
skapa en friskare miljö.
1995 kallas för allergiåret. Det är bra att allergifrågan sätts
i centrum -- att det blir en mängd kurser, konferenser och
seminarier som lyfter fram alla de problem som finns och
som skapar allergier. Information är viktig, men den måste
följas av konkreta åtgärder grundade på ett sammanhållet
politiskt arbete. Allergifrågan berör så många dimensioner i
samhället att den annars riskerar att plottras ut på allt för
många instanser.
Kostnader
Allergiska sjukdomar innebär stora förluster i livskvalitet
både för den som drabbas, för anhöriga och för omgivningen.
Astma skördar dessutom varje år många liv; ca 1200
personer uppskattas dö av astma som direkt eller bidragande
dödsorsak. Det är dubbelt så många som i trafiken.
Samhällets kostnader blir också stora. För läkemedel och
sjukvård uppgår kostnaderna till mer än 1 miljard årligen.
Produktionsförluster pga sjukskrivningar och sjukpensioner
har uppskattats till 2,5 miljarder. I dessa beräkningar ingår
inte föräldrarnas frånvaro för vård av barn.
Kemikaliesamhället
Aldrig tidigare har vi utsatts för så många nya ämnen på
så kort tid. Den allergiska reaktionen förmedlas av vårt
immunsystem, som reagerar på ämnen som kroppen
uppfattar som främmande.Via luft, vatten, livsmedel och den
övriga omgivningen utsätts vi dagligen för en uppsjö av
kemikalier. Det är en lång lista som är under ständig tillväxt.
Kombinerat med den alltmer förorenade miljön har vårt
kemikaliesamhälle skapat ett problem som den enskilde har
svårt att skydda sig mot. Substitutionsprincipen, om att alltid
välja det minst hälsovådliga ämnet av flera möjliga, måste
därför ges full genomslagskraft.
Trafikföroreningar
Många besväras av och reagerar negativt på avgaserna från
alla sorters motorfordon och motorredskap och då speciellt
dieselavgaserna. Det är därför viktigt att det ges laglig
möjlighet att införa restriktioner för tomgångskörning, så att
ett förbud kan gälla en hel kommun.
Födoämnesallergier
Miljöpartiet kräver mer forskning om varför vissa allergier
ökar, t ex glutenintolerans. Miljöpartiet är även orubbligt i
sitt krav på fullständiga innehållsdeklarationer av mat, något
som är särskilt angeläget nu när Sverige är med i EU.
Rökning
En av de stora bovarna när det gäller att framkalla eller
förstärka allergier är rökning. Det problemet går att
minimera genom information, skärpning och uppföljning av
lagen. Av den anledningen kräver miljöpartiet i en särskild
motion en skärpning av tobakslagen, som bl a innebär
åldersgräns för inköp av tobak och ordentlig uppföljning av
rökförbud inom t ex kollektivtrafiken.
Sjuka hus
Inomhusklimatets betydelse för allergier har
uppmärksammats under senare år. Framför allt har dåliga
skolmiljöer kommit i fokus. Vi har inte råd med sjuka hus.
Vid nybyggnad måste därför sådan byggteknik användas att
''sjukahus''-problem inte uppstår. Valet av bygg- och
inredningsmaterial har också stor betydelse. Det har även
stor betydelse att byggnaderna får bra ventiationssystem och
att dessa sköts på ett riktigt sätt.
Doftastma
På grund av den utbredda användningen av parfymer,
sprayer, rakvatten, hårvatten, kosmetika och andra doftande
produkter utsätts doftasmatiker för stora besvär, som kan
vara livshotande. Det här är ett av de dolda handikapp som
det talas mycket lite om. De flesta tar för givet att
användningen av de här produkterna är var och ens ensak.
Därför behövs det en bättre information på det här området
genom krav på innehållsdeklaration för ovan nämnda
produkter.
Metallallergier, amalgam, försurning
Metallallergier är ett ökande problem. Den allmäna
metallexponeringen som allergirisk förväntas öka i takt med
försurningen. Mest omdiskuterat är amalgam som
tandvårdsmaterial. Lagstiftning krävs som förbjuder
användning av amalgam. Analys måste göras av
miljöproblemet i hela dess räckvidd. Resurser måste avsättas
för att kartlägga problemen och förbättra diagnos- och
behandlingsmetoder av amalgamskador.
Produkt- och biverkningsregister
Allt fler kommer att få olika ''reservdelar'' inopererade.
Miljöpartiet ställer samma krav på dessa produkter som på
läkemedel och anser därför att det krävs forskning på detta
område, samt att ett produkt- och biverkningsregister måste
föras.
Elallergi/överkänslighet
Elallergi är ett relativt nyupptäckt och omdiskuterat
riskområde som måste tas på allvar. Som vanligt tvistar de
så kallade lärde när ett sådant här problem dyker upp. Till en
början vill de oförstående, kanske okunniga, skylla på
patientens mentala hälsa. Andra experter tar problemet på
fullt allvar. Även om mycket återstår att undersöka, så finns
det idag tillräcklig kunskap för att motivera åtgärder och det
är viktigt att utgå från försiktighetsprincipen. Vi måste
tillämpa byggteknik som gör att de elektromagnetiska fälten
både i hemmet och i arbetsmiljön avskärmas.
Vedeldning i tätbebyggda områden
Vedeldning på felaktigt sätt och i olämpliga pannor, är ett
problem i många tätbebyggda områden. Utsläppen av
hälsoskadliga ämnen är inte acceptabelt. Regler för
godtagbar vedeldning bör snarast införas.
Sverige som positiv modell
Allergifrågorna griper in överallt. För att uppnå ett
allergisanerat Sverige fordras politiska beslut inom följande
områden: Tobaksfrågor, energi, bostadssektorn, skolan,
jordbruk och livsmedel, kemikaliehantering, tandvård,
hälso- och sjukvård, kommunal planering och tillsyn, dvs
alla samhällsområden som har att hantera miljöpolitiska
frågor, både när det gäller den fysiska miljön och
livsstilsfrågorna. Sverige har goda förutsättningar att visa på
en positiv modell.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om nödvändigheten att undersöka
former för sammanhållet politiskt arbete i allergifrågan,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om hur
fenomenet ''sjuka hus'' kan undvikas genom val av bygg-
och inredningsmaterial samt ventilationssystem,1
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att förutsättningarna ses över för hur substitutionsprincipen
vad gäller användning av hälsovådliga och
allergiframkallande produkter efterlevs,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att innehållsdeklaration bör införas på tvål, parfym,
rakvatten etc.,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att produkt- och biverkningsregister bör inrättas över alla de
metaller som används vid tand- och sjukvård,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kravet på forskning om allergier,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
byggteknik bör tillämpas så att elektromagnetiska fält både i
hemmet och i arbetsmiljön avskärmas för att förebygga
elallergi/överkänslighet,1
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om trafikens negativa påverkan på
astmatiker och allergiker,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
en lagändring bör införas för att möjliggöra mer heltäckande
restriktioner mot tomgångskörning i kommunerna,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att reglerna för vedeldning bör skärpas i enlighet med vad
som anförts i motionen.1

Stockholm den 25 januari 1995

Marianne Samuelsson (mp)

Birger Schlaug (mp)

Thomas Julin (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)
1 Yrkandena 2, 7 och 10 hänvisade till BoU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)