Alkoholpolitiken

Motion 1988/89:So269 av Göran Magnusson m. fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)

av Göran Magnusson m. fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So269

av Göran Magnusson m. fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)
Alkoholpolitiken

Målsättningen för den svenska alkoholpolitiken är att begränsa den totala
alltför höga alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket.
Denna målsättning antogs av riksdagen 1977.

Sverige undertecknade 1984 tillsammans med över 30 andra länder
inom WHO:s europaregion ett hälsopolitiskt dokument om att bl. a. minska
den totala alkoholkonsumtionen med minst 25% fram till år 2000.
Målet grundas på undersökningar som visar en markant ökning av alkoholkonsumtionen
i de flesta europeiska länder de senaste 20 — 30 åren och
det klara sambandet mellan konsumtionsnivå, skadeutveckling och andelen
storkonsumenter. Riksdagen antog 1985 målsättningen.

Försäljningen av alkoholdrycker i Sverige minskade med drygt 20%
under tioårsperioden 1976—1985. Därefter har emellertid alkoholkonsumtionen
tenderat att öka något på nytt. Under de senaste åren har en
markant ökning av starkölsförsäljningen ägt rum, både vid detaljhandel
och servering. Socialministern skriver i budgetpropositionen 1988/89:100
att mycket talar för att ungdomsgrupperna står för en betydande del av
denna konsumtionsökning. Vi delar den uppfattningen och känner också
oro för utvecklingen.

För att motverka ökningen av alkoholkonsumtionen krävs en uppslutning
bakom de mål som formulerades i 1977 års alkoholpolitiska beslut.
Endast genom att begränsa den totala alkoholkonsumtionen är det möjligt
att åstadkomma en bättre folkhälsa. Riksdagen har beslutat att den totala
alkoholkonsumtionen skall begränsas med 25% fram till år 2000. För att
klara den målsättningen Finns det anledning att prioritera delmål i 1977
års beslut. Sådana delmål är:

— att verka för att alkoholkonsumtion ej förekommer under uppväxttiden

— att främja folkhälsoperspektivet

— att förmedla och vidmakthålla kunskaper om alkoholens verkningar,
alkohollagstiftningen, alkoholpolitiska samband, drogförebyggande insatser
etc

— att begränsa tillgången på alkohol genom prisinstrumentet och förbättra
tillsynen över tillståndsgivning och servering

— att främja avhållsamhet i situationer som ställer särskilda krav på
reaktionsförmåga och omdöme.

Andra delmål som bör beaktas är:

— att öka den alkoholfria sektorn

— att främja konsumtion av alkoholfria drycker som alternativ till alkoholdrycker

— att slå fast att hög alkoholkonsumtion är ett folkhälosproblem och att
alkoholpreventiva program ges hög prioritet vid planeringen av insatser
inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård

— att motverka hembränning, smuggling, langning och annan illegal alkoholhantering
och

— att verka för alkoholfria miljöer och umgängesformer.

Om alkoholpolitiken fram till år 2000 konsekvent drivs efter dessa
riktlinjer, vilka riksdagen beslutade 1977, är vi övertygade om att den
totala alkoholkonsumtionen minskar med minst 25% enligt riksdagens
beslut.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om inriktning av alkoholpolitiken för att minska
den totala alkoholkonsumtionen med minst 25% fram till år 2000.

Stockholm den 24 januari 1989

Göran Magnusson (s)

Karin Israelsson (c) Anders Castberger (fp)

Erik Holmkvist (m) Paul Lestander (vpk)

Ragnhild Pohanka (mp)

Mot. 1988/89
So269

12

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)