Äldreomsorg för invandrare

Motion 2001/02:So520

av Paavo Vallius och Nikos Papadopoulos (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information om äldreomsorg på eget modersmål.

Motivering

Många äldre invandrare har bristfälliga kunskaper i svenska språket. Vård på moders­målet är viktigt, inte minst därför att äldre kan förlora kunskaperna i det sist inlärda språket, men behåller kunskaperna i modersmålet. I många kommuner fungerar redan i dag äldreomsorg på olika invandrarspråk. Egna avdelningar för olika invandrargrupper har inrättats och många av invandrarbakgrund har anställts inom hemtjänsten för att ta hand om våra äldre som talar annat språk än svenska.

Trots att äldreomsorg på olika språk har givit bra resultat och uppskattas av boende och vårdtagare är det många kommuner som fortsätter att tveka om verksamhetens fördelar. I vissa kommuner har information om möjligheterna till omsorg på eget språk varit så bristfällig att man därför förbisett de behov som vårdtagarna haft. Biståndsbe­dömarna har varierande kunskaper om vikten av vård på modersmål och har därför inte prioriterat de frågorna utan placerat de äldre på vårdinstitutioner där endast svenska talas även när det funnits tillgång till omsorg på eget språk.

Behovet av äldreomsorg för våra invandrare kommer att växa kraftigt under de kom­man­de åren, men tyvärr finns det ingenting som tvingar kommunerna att prioritera denna fråga som utretts många gånger och alltid givit samma positiva resultat om vårdens fördelar. Kommunerna och landstingen måste bli bättre att informera om möjligheterna att få vård och omsorg på eget språk samt se till att personal med kultur- och språkkompetens används effektivt för detta ändamål.

Sveriges befolkning blir äldre och antalet äldre växer i hela landet. Antalet invandrare som kommer att behöva äldreomsorg på sitt eget språk ökar i samma takt. Än så länge har det inte varit svårt att rekrytera t.ex. finskspråkig personal till vård och omsorg utan tvärtom, men samordningen av personalresurserna är ofta bristfällig. Det är viktigt att Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ökar sina informationsinsatser om möjligheter och fördelar att få äldreomsorg på sitt eget modersmål.

Stockholm den 4 oktober 2001

Paavo Vallius (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)