Äldre invandrare med socialbidrag

Motion 1999/2000:Sf252 av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

av Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Äldre invandrare som i dag har socialbidrag som enda uppehälle, utgör
en allt större ekonomisk börda för kommunerna. Skall kommunernas
ekonomi urholkas alltmer p.g.a. ökade socialbidrag till grupper som
egentligen borde kompenseras av staten?
Kommuner med invånare som har invandrarbakgrund kompenseras i stort i
dag av staten för sina extra kostnader genom särskilda statsbidrag. Problem
uppstår dock i de sammanhang där individer, som antingen kommit i sen
ålder till Sverige eller bott länge i vårt land, utan att ha haft möjlighet till
egen försörjning, inte erhåller någon annan försörjningsform än just social-
bidrag. Detta gäller samtliga berörda kommuner i allmänhet, men drabbar
särskilt kommuner som har en stor andel invandrare.
Arbetslösheten i stort har till mycket stor del drabbat just personer med
invandrarbakgrund. Detta medför att en allt större grupp i framtiden kommer
att hamna i motsvarande situation, dvs. tvingas att leva på socialbidrag.
Kommunerna sitter och kommer att sättas i en allt svårare ekonomisk
situation, om inte staten tar sitt ansvar för detta.
Arbetslösheten är ett statligt ansvar. Pensionsåtagandet är ett statligt
ansvar. Dessutom är det riksdagen som beslutar om inriktningen för
invandrar- och flyktingpolitiken. Det naturliga vore att staten tog över
ansvaret att betala ut någon form av pension till de äldre medborgarna med
invandrarbakgrund, som annars skulle behöva socialbidrag för sitt
uppehälle.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om betalningsansvaret för äldre invandrare.

Stockholm den 4 oktober 1999
Catharina Elmsäter-Svärd (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)