Äldre hbt-personer

Motion 2013/14:So545 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
S19138

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att äldre homo- och bisexuella samt transpersoner uppmärksammas inom samhällets serviceutbud.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hbt-personer och äldreboenden.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äldreomsorgen måste öka sin kunskap om homo- och bisexuellas samt transpersoners behov.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om diskriminering av äldre hbt-personer.

Motivering

I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en demokrati som grundar sig på mänskliga rättigheter när statsmakten inte säkerställer allas möjlighet till delaktighet på lika villkor. I den här motionen har vi socialdemokrater valt att lyfta fram homosexuellas, bisexuellas och transpersoners speciella livsvillkor.

Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva. Vi vet att en lagstiftning som behandlar människor olika ger signaler till medborgarna om att det är rätt att värdera människor olika. Vi vet att det för utsatta grupper krävs att man skapar vissa lagar då utsattheten är så total.

Därför väljer vi att lägga fram dessa förslag. Vi gör det för att få till stånd de förändringar som vi vet krävs för att nå fram till ett samhälle där människors sexuella läggning eller upplevda könstillhörighet inte ska anses vara en belastning. Det är något som berikar samhällets mångfald.

Hbt-världen ses ofta som en subkulturell ungdomsvärld. Det mesta av hbt-rörelsen riktar sig också till ungdomen. De äldre glöms ofta bort. Men bara för att man blir äldre ändras inte den sexuella identiteten. Ofta kan äldre känna sig dubbelt diskriminerade både som hbt-person och äldre.

Många äldre har växt upp under en tid när homosexualitet varit förbjuden och fördomarna starka. Arbetet och uppmärksamheten kring äldre homo- och bisexuellas och transpersoners välbefinnande är därför lika viktigt som för yngre. Det är därför nödvändigt att också äldre homo- och bisexuella samt transpersoner uppmärksammas inom samhällets serviceutbud, att man som äldre har möjlighet att träffa andra hbt-personer och kunna ta del av hbt-kultur.

Förståelsen för homo- och bisexuella relationer inom äldreomsorgen är idag ingen självklarhet. Tvärtom, heterosexualiteten är normen, och sexualiteten osynliggörs i synnerhet för hbt-personer. För en äldre hbt-person kan det exempelvis vara mycket givande att få hjälp med att få tag på tidningar av och för homosexuella eller att få stöd att besöka andra homosexuella. Sveriges mångkulturella karaktär reser nya krav på att utforma äldreomsorgen med hänsyn till språk och olika kulturer. Dessutom ska den enskildas integritet, självbestämmande och värdighet respekteras. Då ska också den enskildas rätt till respekt för sin sexuella läggning vara en självklarhet. För att uppnå det måste samhällets äldreomsorg öka sin kunskap om homo- och bisexuellas och transpersoners behov.

Äldre människor som bor på olika typer av äldreboenden måste behandlas med respekt för sin sexuella läggning av sina medmänniskor och vårdpersonal. Det är ett generellt problem att äldres sexualitet blir osynliggjord i allmänhet och homo- och bisexualitet i synnerhet. Äldre människor har av hävd inte samma tradition att ställa krav på samhällets service som yngre. Givet är att det är besvärligt att tala med anställd personal om sin sexuella läggning.

Det optimalt bästa för äldre homo- och bisexuella som är i behov av äldreboende som servicehus, sjukhem och liknande vore om det erbjöds särskilt kollektivboende för homo- och bisexuella till dem som så önskar.

I dag finns föreningar och nätverk, t.ex. Gayseniorerna och Golden Ladies och Aktionsgruppen homosexuella pensionärer, som också påtalat detta behov. Många hbt-personer bor i mindre kommuner där det varken finns ekonomiska resurser eller underlag för att inrätta ett helt äldreboende. Ett sätt att lösa problemet är att hemkommunen erbjuder en plats i en närliggande kommun där det finns ett särskilt boende riktat till hbt-personer. Stor vikt bör också läggas på att de samkönade paren behandlas på samma sätt som de heterosexuella paren vad gäller möjligheten att få bo tillsammans på ett äldreboende.

Stockholm den 1 oktober 2013

Roza Güclü Hedin (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Börje Vestlund (S)

Carin Runeson (S)

Carina Hägg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Louise Malmström (S)

Shadiye Heydari (S)

Björn von Sydow (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (4)