Äldre arbetslösa

Motion 1999/2000:Sf236 av Hans Stenberg m.fl. (s)

av Hans Stenberg m.fl. (s)
Situationen på arbetsmarknaden förbättras nu i snabb takt.
Den växande efterfrågan gäller framför allt välutbildad
arbetskraft. Därför är det nu viktigt att i än högre grad än
tidigare koncentrera arbetsmarknadsresurserna på
kompetenshöjande åtgärder för att rusta de arbetslösa så att
de får en kompetens som motsvarar efterfrågan på
marknaden. I många fall behövs omfattande
utbildningsinsatser för att uppnå detta.
Trots det förbättrade arbetsmarknadsläget så finns det vissa grupper
arbetslösa som har mycket små möjligheter att komma tillbaka in i den
ordinarie arbetsmarknaden. En sådan grupp är lågutbildade arbetslösa över
60 år. När det gäller den gruppen är möjligheterna till nödvändiga
utbildningsinsatser utomordentligt begränsade. I stället hänvisas den här
gruppen ofta till att leva på kontantstöd från arbetslöshetskassan varvat med
tillfälliga arbetsmarknadsinsatser för att kvalificera sig för en ny a-
kasseperiod. För många äldre arbetslösa upplevs det som förnedrande att
efter ett långt arbetsliv ha blivit arbetslösa och nu tvingas in på tillfälliga
arbetsmarknadsåtgärder för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning.
Många i den här gruppen skulle uppleva det bättre att få en förtida pension.
Fram till slutet av 1980-talet fanns också en särskild möjlighet för arbetslösa
över 57,5 år att få pension på arbetsmarknadsmässiga grunder. Den
möjligheten begränsades sedan kraftigt mot bakgrund av att vi då hade en
akut brist på arbetskraft i samhället.
I dag är situationen annorlunda. Vi har visserligen en efterfrågan på
arbetskraft på många orter men den efterfrågan gäller nästan enbart
högutbildad arbetskraft.
Efterfrågan på arbetsmarknaden efter långtidsarbetslösa lågutbildade 60-
åringar är tyvärr ytterst begränsad.
Eftersom den här gruppen är hänvisad till att leva på statliga bidrag skulle
den verkliga kostnaden för att återinföra pension av arbetsmarknadsmässiga
skäl bli mycket låg. De äldre långtidsarbetslösa skulle därmed få en
möjlighet att välja mellan pension eller att fortsätta stå till arbetsmarknadens
förfogande. Dessutom skulle arbetsförmedlingen kunna koncentrera sina
resurser på personer som har större möjligheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden.
Vi anser därför att regeringen särskilt bör uppmärksamma gruppen äldre
arbetslösa när reglerna för det nya förtidspensionssystemet skall utformas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att särskilt uppmärksamma gruppen
äldre arbetslösa när reglerna för det nya förtidspensionssystemet
utformas.

Stockholm den 28 september 1999
Hans Stenberg (s)
Göran Norlander (s)
Agneta Lundberg (s)
Kerstin Kristiansson (s)
Susanne Eberstein (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)