Äldre adoptivföräldrar

Motion 2013/14:So365 av Jan-Evert Rådhström och Christian Holm (M)

av Jan-Evert Rådhström och Christian Holm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till adoption utan fast övre åldersgräns för föräldrar.

Motivering

I dagens Sverige bestämmer man sig allt senare i livet för att skaffa barn, på grund av karriär eller andra skäl. Detta medför samtidigt att ett beslut om adoption också uppstår senare i livet. Rådande praxis och förslaget i Adoptionsutredningen (SOU 2009:61) att ”socialnämnderna som huvudregel inte ska lämna medgivande till internationell adoption om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år” bygger på att sökanden eller sökande inte blir aktuella för adoption om någon av parterna fyllt 43 år. Det innebär att det är den äldsta sökandens ålder som avgör. Ett sökande par där den ena parten fyllt 43 och den andra 38 år kan därmed få avslag på sin ansökan därför att den äldsta är 43 år. Det som då återstår för att på nytt kunna genomföra en ansökan är att skilja sig och låta den yngsta i paret ansöka om en ensamståendeadoption.

Adoptionscentrum skriver i sitt remissvar att en individuell helhetsbedömning ska göras av den som vill adoptera. Åldern är en viktig faktor, men den ska inte i sig vara ett skäl för avslag på ansökan om adoption. Därför anser de att åldersgränser inte ska skrivas in i svensk lag eller ens vara en praxis som det nu blivit. Barnombudsmannen skriver i remissvaret: ”Vi anser att det onekligen ur ett barnperspektiv bör läggas vikt vid adoptantens ålder och att ålder är en viktig del i medgivandeutredningen. Men samtidigt måste det göras en individuell bedömning i varje enskilt barns fall av hur adoptantens ålder påverkar sökandens lämplighet som adoptivförälder. En bestämd åldersgräns kan medföra att åldern styr bedömningen istället för viktigare värden som sökandens förmåga att tillgodose det adopterade barnets behov och rättigheter.”

De länder som tillåter adoptioner till bland annat Sverige har alla sina tydliga regler om vad som skall gälla för att man ska bli aktuell som förälder till barn från dessa länder. Länderna har sina egna åldersgränser, och vid bedömning av vilket barn man skall få bli förälder till tar de givetvis hänsyn till såväl föräldrars hälsa, genom läkarintyg, som ålder. Ett äldre par som söker barn kan också då finnas lämpliga för att få ett äldre barn. För att fler barn, såväl yngre som äldre, skall få möjligheten till ett bättre liv i Sverige genom adoption krävs det andra signaler från samhällets sida än nu gällande. Det är viktigt att inte fastna i statiska gränser gällande adoption. Flexibilitet måste få finnas och då är det givarlandets adoptionsregler som vi i Sverige måste visa respekt för.

Att ha barn är ingen rättighet men genom internationell adoption har ungefär 50 000 barn fått nya föräldrar i Sverige. Långt från alla barn får i dag de möjligheter som alla barn har rätt till, nämligen att växa upp i trygga och kärleksfulla hem. Genom adoption ger familjer i Sverige årligen hundratals barn den möjligheten och rättigheten. Adoptivföräldrars ålder har enligt den rättspraxis som vuxit fram inneburit att många beslut har fattats i Sverige på senare år som innebär avslag på ansökan om att bli adoptivförälder. Det är mycket tragiskt att situationen är sådan. Det innebär inte att barnen enkelt får andra föräldrar utan det kan handla om att barnen aldrig får en förälder eller kanske få en operation gjord om de kommer till Sverige. Deras framtid blir att växa upp på barnhem och sedan kastas ut när de nått myndighetsålder i respektive land helt utan någon förankring i samhället.

Sedan tidigare finns det en avslutad utredning kring adoptionsfrågor och innan det lagstiftningsarbetet är avslutat finner vi det särskilt viktigt att riksdagen tillkännager sin mening om att se över möjligheterna till adoption för äldre föräldrar och således sätta barnets bästa i första rum.

Stockholm den 25 september 2013

Jan-Evert Rådhström (M)

Christian Holm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)