Åldersgränsen vid alkoholfbrtäring på restaurang

Motion 1988/89:So271 av Anders Castberger och Karin Israelsson (fp, c)

av Anders Castberger och Karin Israelsson (fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So271

av Anders Castberger och Karin Israelsson (fp, c)
Åldersgränsen vid alkoholfbrtäring på restaurang

Den ökande alkoholkonsumtionen bland ungdom inger den största oro.
Vid flera mätningar som företagits visar det sig gång på gång att alkoholkonsumtionen
okar bland de yngre åldersgrupperna. Aktiva informationsinsatser
från regering och verk och kommittéer har inte haft erforderlig
effekt. Det gäller även den nyligen startade kampanjen Aktion mot droger
— en drogfri ungdomstid. De informationsinsatser som görs av ideella
föreningar når inte tillräckligt många ungdomar.

Samtidigt har antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker fördubblats
under 1980-talet. Många av dessa restauranger ser ungdom som den viktigaste
och mest köpstarka gruppen. Detta har åsetts alltför passivt, och
enda åtgärden hittills har varit ett uppdrag till socialstyrelsen att bevaka
frågan och komma med förslag till åtgärder.

Socialstyrelsen har presenterat förslag i ett handlingsprogram. Dessvärre
har handlingsprogrammets antagande försenats. Ett av de förslag som i
programmet finns innebär en höjning av serveringsåldem från nuvarande
18 år till minst 20 år. Den samlade nykterhetsrörelsen har föreslagit att
både försäljnings- och serveringsålder höjs till 21 år. Erfarenheter har
inhämtats i bl. a. USA där förändringar av åldersgränserna skett på federalt
initiativ. Bryggeriintressen och restaurangägare i Sverige har själva
föreslagit att åldersgränsen vid servering skulle kunna höjas till 20 år.

Antalet restauranger med alkoholförsäljning har ökat. Antalet restauranger
med huvudsaklig inriktning mot ungdom har ökat. Enligt opinionsundersökningar
framgår att särskilt unga män attraheras extra starkt av
starköl utskänkt på restaurang. Enligt budgetpropositionen ökade starkölsförsäljningen
första halvåret 1988 med 20,2 procent och starkölskonsumtionen
vid servering ökade med inte mindre än 36,6 procent på ett halvår.
Dessa faktorer sammantagna är tillräckliga argument för en snabb insats.
Utredningar och ytterligare studier behöver i detta avseende ej inväntas.
Serveringsåldem måste höjas omedelbart till lägst 20 år.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en höjning av alkoholutskänkningsåldern till
lägst 20 år.

Stockholm den 25 januari 1989

Anders Castberger (fp) Karin Israelsson (c)

Mot. 1988/89
So271

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)