Åldersgränsen för lönebidrag

Motion 2010/11:A306 av Marie Nordén och Maria Stenberg (S)

av Marie Nordén och Maria Stenberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för lönebidrag.

Motivering

Den allmänna pensionsåldern i Sverige är 65 år. Den som vill har rätt att arbeta till dess man fyller 67 år. Det pågår nu en diskussion om att denna gräns bör höjas ytterligare.

Lönebidraget som stöd för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, kan med nuvarande regler inte ges efter att man fyllt 65 år. Detsamma gäller arbetstekniska hjälpmedel, då dessa för denna grupp finansieras av Arbetsförmedlingen. Det innebär i regel att anställningen också upphör vid 65 år. Med tanke på svårigheterna att få arbete, den låga sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning, som därmed också i alltför låg grad bidrar till produktion och utveckling i samhället, är denna regel både felaktig och olämplig. Det kan också sägas vara direkt diskriminering mot personer i denna situation. Det strider mot diskrimineringslagen om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder såväl som mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat.

För personer med anställning utan stöd av lönebidrag, där Försäkringskassan finansierar arbetstekniska hjälpmedel, har man höjt åldersgränsen till 67 år.

Vi föreslår att reglerna om 65-årsgräns för lönebidrag och arbetstekniska hjälpmedel hos Arbetsförmedlingen ses över och att samma regler ska gälla som för alla andra anställningar.

Stockholm den 25 oktober 2010

Marie Nordén (S)

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)