Åldersdiskriminering

Motion 2011/12:A242 av Christer Akej (M)

av Christer Akej (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åldersdiskriminering.

Motivering

Regeringen fick i augusti 2010 ta emot betänkandet ”Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering” baserat på den utredning som tillsattes året innan. Det är välkommet. Åldersdiskriminering är en form av diskriminering som hittills inte fått särskilt mycket uppmärksamhet. Sverige är samtidigt ett väldigt åldersfixerat land där många människor antas ha gjort sitt på arbetsmarknaden när man fyllt 65 år – och ibland till och med tidigare. Ett större svenskt företag dömdes exempelvis våren 2011 i Arbetsdomstolen för att man hade sagt upp personal som fyllt 60 år. Även på andra samhällsarenor kan man mötas av ifrågasättande enbart på grund av sin ålder.

Ett av dessa är bland annat olika uppdrag där många faller för det så kallade ”åldersstrecket”. Professor Jan-Åke Gustafsson, ledande forskare inom medicinsk näringslära, tvingades till exempel hösten 2009 att lämna sin tjänst i Sverige och fortsätta forskningen i USA enbart på grund av att han fyllt 67 år. Ett förslag som kom 2004 ifrån Förtroendekommissionen föreslog att den som fyllt 70 år skulle tvingas att lämna sin plats som styrelseledamot till förmån för någon yngre. Trots att många människor fortfarande har mycket att ge på arbetsmarknaden tvingas de till pension eller att flytta till andra länder för att kunna fortsätta sitt arbete, enbart på grund av sin ålder.

Ålder skall inte rimligen vara ett hinder för att kunna inneha ett särskilt uppdrag, oavsett om det är på den reguljära arbetsmarknaden, i en förening eller i ett företag.

Att få ett arbete eller väljas till ett ämbete skall som i alla andra sammanhang bygga på den kompetens som individen besitter, oavsett ålder. Äldre människor har även en unik livserfarenhet som borde tas till vara bättre på arbetsmarknaden. En översyn bör därför ske av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen som ytterligare stärker äldre människors ställning på svensk arbetsmarknad och för olika uppdrag. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 21 september 2011

Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)