Aktiv kvotering av nämndemän m.fl. med invandrarbakgrund

Motion 2003/04:Ju330 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)

av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktiv kvotering av nämndemän m.fl. med invandrarbakgrund.

Motivering

Regeringen har under de senaste åren arbetat aktivt för att motverka diskriminering och främlingsfientlighet inom olika samhällssektorer. Flera utredningar är på gång och några utredningar har redan lämnat sina betänkanden med förslag som ska göra vårt samhälle mer demokratiskt ur invandrarperspektiv. Något som både utreds av Regeringskansliet och debatteras i massmedier är bl.a. frågan om representanter för rättsväsendet som diskriminerar invandrare vid brottmål. En stor del av nämndemännen är etniska svenskar i pensionsåldern, och även om det är en stor fördel att ha livserfarenhet i detta uppdrag är det inte representativt för Sveriges befolkning. Av poliser har endast 14 procent invandrarbakgrund. Inte bara de som döms för olika brott utan också deras offer har ofta en annan etnisk bakgrund än de nämndemän, domare, åklagare och poliser som utreder brottet, företräder offret och beslutar om straffet. De som döms för brottet men också befrias för att de är oskyldiga har enligt Sveriges Radios Eko-redaktion till övervägande del invandrarbakgrund. Av någon anledning misstänks människor med en annan hudfärg eller ett osvenskt namn oftare för brott än de etniska svenskarna. Det speglar tydligt den strukturella diskriminering som finns i alla led av det svenska samhället. Även om en stor del av dem som är dömda för brott har utländsk härkomst är det en liten del av invandrare som begår brott. Den utredning som lades fram förra året om framtidens nämndemän föreslår bland annat att införa en så kallad fri kvot, vilket betyder att nämndemän skulle kunna rekryteras från andra samhällsgrupper än de politiskt aktiva. Det skulle enligt min mening ge bättre förutsättningar för många invandrarföreningar eller andra organisationer som arbetar frivilligt med och engagerar sig för människor med olika sociala bakgrund att bli nämndemän. Kriminaliteten är till syvende och sist en social fråga, inte en invandrarfråga, och bör behandlas därefter. Därför anser jag att det är viktigt att bredda sammansättningen av nämndemän, åklagare, domare, poliser och advokater m.m. så att de som utreder, företräder och dömer människor i brottsliga eller civilrättsliga mål ska ha både språk- och kulturkompetens som behövs för en objektiv behandling av ärendet. I möjligaste mån bör en aktiv kvotering av personer med invandrarbakgrund ske vid rekrytering av nämndeman samt till utbildningar till respektive yrken inom rättsväsendet. Jag vet att regeringen bereder frågan för att lägga fram den till riksdagen och jag hoppas att regeringen i detta arbete också särskilt beaktar frågan om kvotering av nämndemän för att nå en mer representativ bild av det svenska samhället inom rättsväsendet.

Stockholm den 1 oktober 2003

Nikos Papadopoulos (s)

Paavo Vallius (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)