Ägarlägenheter

Motion 2013/14:C337 av Christian Holm och Johan Hultberg (M)

av Christian Holm och Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägarlägenheter.

Motivering

En modern arbetslinje kräver möjligheten att anpassa sig efter arbetsmarknaden. Det gäller såväl kompetensutveckling genom vidare studier som en ny arbetsplats. Att då fråntas möjligheten till flexibilitet på grund av praktiska brister, såsom avsaknad av boende, är därför ett direkt hot mot arbetslinjen.

Under våren 2009 beslutade riksdagen att införa ägarlägenheten som en ny upplåtelseform. Ägarlägenheten berikar och stimulerar såväl bostadsmarknaden som den svenska ekonomin.

Det är emellertid begränsande att denna upplåtelseform i dagsläget endast omfattar nybyggnation, varför det finns många fördelar med att tillåta även befintliga bostäder att ombildas till ägarlägenheter.

Fördelarna med att äga sin lägenhet är många. Liksom småhusägaren har den boende full förfoganderätt över sin bostad och kan således disponera och utforma sitt boende efter egna önskemål, vilket innebär en större flexibilitet beträffande ombyggnation och uthyrning av bostaden. Det ger större frihet att äga sin lägenhet, och många som inte har möjlighet att köpa ett hus kan ändå komma att äga sin bostad. Fler människor än tidigare kan bli fastighetsägare genom att detta regelverk ändras. Det är därför välkommet att regeringen tagit initiativ till skapandet av en kommitté med uppdrag att se över möjligheten av ombildning från hyresrätter till ägarlägenheter.

Att nuvarande boendeformer kompletteras med möjligheten att ombilda bostadsrätter till ägarlägenheter kommer att berika vårt nuvarande bostadsbestånd. Det vore synd att begränsa denna boendeform endast till dem som har möjlighet att köpa en nyproducerad bostad.

Stockholm den 3 oktober 2013

Christian Holm (M)

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)