Adoptionsvillkor vid ofrivillig barnlöshet

Motion 1999/2000:Sf283 av Johnny Ahlqvist och Björn Kaaling (s)

av Johnny Ahlqvist och Björn Kaaling (s)
Ofrivillig barnlöshet är ett mycket känsligt problem för dem
som drabbas. Det finns i dag stor ekonomisk orättvisa mellan
de par som väljer att skaffa barn genom konstgjord
befruktning och de par som väljer att adoptera. Vanligt är att
landstingen ställer upp med tre behandlingar, därefter får
paren själva betala för ytterligare behandling. En normal taxa
är 25 000 kronor per behandling, dvs. en total
behandlingskostnad på 75 000 kronor.
 För de par som väljer att genomföra en internationell adoption är
kostnaden mellan 50 000 och 100 000 kronor. Bidraget för dessa adoptioner
är 24 000 kronor. Nivån är densamma som när bidraget infördes och då
baserades beloppet på tanken att bidraget skulle täcka hälften av en genom-
snittskostnad för en adoption från barnets ursprungsland.
En översyn av adoptionsbidraget bör därför göras utifrån dagens faktiska
kostnader.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av adoptionsbidraget.

Stockholm den 30 september 1999
Johnny Ahlqvist (s)
Björn Kaaling (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)