Adoptionsbidraget

Motion 1999/2000:Sf229 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Att bli adoptivförälder är dyrt. En adoption kostar idag
mellan 50 000 och
150 000 kr. Många adoptivbarn börjar sitt liv i en familj som
fått skuldsätta sig. Barnlöshet får inte bli en klassfråga där
adoptionsalternativet blir tillgängligt endast för människor
med höga inkomster och ekonomiska tillgångar.
Adoptionsbidraget är sedan flera år oförändrat 24 000 kr.
Barnlösa som väljer att försöka "bli med barn" genom IVF (
in vitro-fertilisering) har en lägre egen kostnad. Hälso- och
sjukvårdens kostnad för ett IVF-barns befruktning och
födelse beräknas till cirka 100 000 kr.
Adoptionsalternativet riskerar av familjeekonomiska skäl att bli ett andra-
handsval för barnlösa par eftersom det samhällsekonomiskt dyrare
alternativet IVF blir billigare för dem.
Barn behöver föräldrar och föräldrar behöver barn. Fler barn i världen
behöver få växa upp i en familj.
En översyn för att finna möjligheter att justera bidraget vid internationella
adoptioner behöver omedelbart göras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om adoptionsbidraget.

Stockholm den 30 september 1999
Barbro Hietala Nordlund (s)
Bengt-Ola Ryttar (s)
Per Erik Granström (s)
Laila Bäck (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)