Abortregister

Motion 2018/19:1482 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)

av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att registrering av personuppgifter vid abort inte ska vara obligatorisk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Syftet med registret är att abortvården ska utvecklas och bli säkrare för de kvinnor som genomgår ingreppet, vilket vi välkomnar. Även när det gäller regionala skillnader i behandling, komplikationer och uppföljning är det viktigt att kartlägga för att möjlig­göra jämlik och kvalitativ abortvård i hela landet. Vi anser därför att det är bra att det blir ett register, men vi motsätter oss att det ska vara obligatoriskt att registreras.

Ungefär var tredje kvinna i Sverige genomgår någon gång under sitt liv en abort.

Oavsett utfästelser om garanterad sekretess bör kvinnor som gör abort ha rätt att göra ett aktivt och informerat val om huruvida personuppgifterna ska registreras eller inte eftersom sekretessen bevisligen inte fungerar till 100%. Abort är för många ett känsligt ingrepp och om informationen kommer i fel händer kan det för vissa kvinnor få förödande konsekvenser.

För vissa kvinnor kan det vara förenat med livsfara om det uppdagas att de har genomfört en abort. Det kan handla om alltifrån en hedersproblematik till att man lever i eller har lämnat en våldsam relation. Flickan eller kvinnan kan också ha erfarenheter som gör att hon hyser en djupt rotad misstro till myndigheter och system.

Att genomföra en abort kan vara ett mycket svårt beslut. Vi befarar att det kan skapa omotiverad oro om man i samband med aborten tvingas ange alltifrån födelseort, personnummer och medborgarskap till civilstånd. Vi anser att det vore mycket olyckligt om personer känner sig nödgade att söka sig utomlands för att genomföra ett ingrepp de har rätt till i Sverige, på grund av påtvingad registrering. Kvinnans rätt till sin egen kropp och rätten till fri och säker abort är omistlig. I en tid då aborträtten inskränks och ifrågasätts, i Europa och på hemmaplan, borde kvinnans rätt att själv besluta om registrering väga tyngre.

Vi anser att abortregistret är bra för att utveckla och förbättra abortvården men registreringen av personuppgifter vid abort ska inte vara obligatorisk som den är idag. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annika Qarlsson (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)