AB Tranås Kuranstalt

Motion 1999/2000:Sf228 av Göte Jonsson (m)

av Göte Jonsson (m)
Riksförsäkringsverket och tidigare dess föregångare, har ägt
Tranås Kuranstalt sedan 1925. Beslut har fattats av riksdagen
att ett försäkringsmedicinskt centrum skall inrättas. Vid detta
centrum kommer enbart 35 medarbetare att anställas, vilket
innebär att situationen för övriga, som nu arbetar vid
kuranstalten, är mycket osäker. 162 personer har varslats och
riskerar nu uppsägning.
Vid AB Tranås Kuranstalt har en mycket viktig verksamhet bedrivits dels
med rehabverksamhet, dels vid bad och konferenshotellet. Det finns goda
förutsättningar att driva stor del av verksamheten vidare. Det behövs bl.a.
fortsatt rehabverksamhet för överviktiga, och likaså bör bad och konferens-
verksamheten kunna drivas vidare under annan huvudman.
Ett stort problem i sammanhanget är den korta tid som står till buds för att
organisera och genomföra arbetet med ändrat huvudmannaskap. Det råder
ingen tvekan om att verksamheten fyller en funktion även i fortsättningen.
Fastigheterna och lokalerna är uppförda för ändamålet och bör kunna
överlåtas på rimliga villkor till annan ägare.
Jag anser att arbetet med att hitta framtida lösningar för verksamheten vid
AB Tranås Kuranstalt måste fortsätta och att staten, efter så många år under
Riksförsäkringsverkets regi, måste ta sitt ansvar när det gäller att skapa bästa
möjliga förutsättningar för detta. Den tid som nu står till buds fram till
årsskiftet är orimligt kort när det gäller omstruktureringen. Arbetet med att
hitta alternativa lösningar måste få ta sin rimliga tid. Därför behövs en
realistisk förlängning av tiden för detta omstruktureringsarbete. Det vore
olyckligt om den snäva tidsramen skulle medverka till att många blir
arbetslösa och att viktig verksamhet inte kan drivas vidare.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förutsättningarna att bedriva fortsatt verksamhet
vid kuranstalten i Tranås.

Stockholm den 29 september 1999
Göte Jonsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)