A-kassan

Motion 2010/11:A277 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en trygg omställningsförsäkring.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa.

Motivering

I en rapport från TCO som kom ut 2008, A-kassan – en försäkring i fritt fall, redovisas hur försäkringen försämrats genom 14 olika förändringar på två år. Sommaren 2010 kom återigen TCO med en rapport angående a-kassan, Svensk A-kassa kvar i strykklassen. Där redovisas att Sverige är det land där a-kassan försämrats mest.

En av de försämringar som uppmärksammas, och som har en tydlig genusdimension, är den om begränsningsregeln för a-kassa till deltidsarbetslösa. Deltidsarbetslösa har idag rätt till ersättning i endast högst 75 ersättningsdagar per ersättningsperiod. När regeringen har kommenterat just arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har ett återkommande svar varit att deltidsarbetslösheten har minskat i statistiken. Däremot har man inte kunnat se att förvärvsfrekvensen bland de deltidsarbetslösa har stått i direkt relation till den minskningen. Med stor sannolikhet är det så att de som är deltidsarbetslösa och sedan blir utförsäkrade därmed också väljer att inte längre stå som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Bara för att man nekas ersättning från a-kassan innebär det inte att deltidsarbetslösa får heltidsjobb. Sannolikheten att den stora grupp av deltidsarbetslösa skulle ha fått jobb upp till heltid under en period av massarbetslöshet är inte särskilt stor. Man vet dessutom att många deltidsarbetslösa återfinns inom den offentligt finansierade sektorn, där närmare 30 000 tjänster försvunnit under de senaste åren.

Tittar man på antalet deltidsarbetslösa som både nu och tidigare ingått i statistiken så är en stor majoritet kvinnor. Det innebär därmed att kvinnor har drabbats särskilt hårt av den borgerliga regeringens nedmontering av a-kassan. A-kassans regler när det gäller deltidsarbetslösa borde därför förändras så att antal ersättningsdagar är i samma omfattning som för heltidsarbetslösa.

Det är en prioriterad fråga att se över möjligheterna att arbetslöshetsförsäkringen blir en trygg omställningsförsäkring där taket höjs så att fler av löntagarna får en ersättning motsvarande 80 procent vid arbetslöshet.

Stockholm den 26 oktober 2010

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)