Översyn av Brottsförebyggande rådets verksamhet

Motion 2022/23:99 av Fredrik Kärrholm (M)

av Fredrik Kärrholm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av Brottsförebyggande rådets verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsförebyggande rådet (Brå) har som kunskapscentrum ett viktigt uppdrag i att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete.

En uppgift är att ge de brottsbekämpande myndigheterna stöd genom att tolka forskningsresultat och överföra kunskap om brottslighet och arbetssätt som kan ligga till grund för beslut som förbättrar brottsbekämpningen. Det föreligger bland annat ett behov av sådant stöd i kampen mot systemhotande kriminella nätverk.

Andra uppgifter är att producera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik samt genomföra egna statistiska undersökningar. Mot bakgrund av att brottsligheten blivit en central fråga i den politiska och offentliga debatten har denna uppgift blivit viktigare. Sakliga och tydliga tolkningar behövs.

Myndighetens anslag har de senaste åren ökat kraftigt. I budgetpropositionen för 2023 är Brå:s anslag 231 644 000 kronor. Det är nästan en tredubbling jämfört med budgetpropositionen 2013, då myndighetens anslag var 81 662 000 kronor.
 

För att säkerställa att myndigheten utför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt med hög kvalitet och effektivt utnyttjar beviljade anslag är det motiverat att överväga en översyn av verksamheten.

 

 

Fredrik Kärrholm (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)