Kultur och natur på recept

Motion 2022/23:980 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur och natur på recept och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur på recept är en modell som instiftades under alliansregeringens styre. Forskning visar att kulturupplevelser och kulturaktiviteter kan hjälpa till att stimulera och rehabilitera personer som stått utanför arbetsmarknaden länge. Framförallt gäller det personer som drabbats av stress, utbrändhet och stroke som behandlats på detta sätt. Personer som varit isolerade under längre period och som därmed även lett till att man tappat självkänslan som gjort att man inte sökt sig tillbaka till arbetsmarknaden.

 

På senare år har den här modellen utvecklats till att även omfatta fysisk aktivitet på recept (FAR) samt i vissa regioner även natur på recept. Konceptet är enkelt, vi vet genom flera forskningsresultat att naturen bidrar till stort med rekreation. Personer som lider av psykisk ohälsa har visat på goda resultat genom att vistas i naturen och fysisk aktivitet. Eftersom att psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle måste vi dels jobba förebyggande, men även långsiktigt hållbart. Genom att utveckla förslaget, kultur på recept, till att även omfatta fysisk aktivitet samt i förlängningen även natur på recept tror vi att fler tar sig ur sjukskrivning och dåligt mående.

 

Eftersom kultur på recept är ett komplement till sjukvården, anser vi att den forskning som gjorts bör användas och skarpa reformer utredas och sjösättas. Vi vill att kultur i vården tas på allvar, breddas för att innefatta även fysisk aktivitet på recept och i förlängningen även natur på recept. Modellen borde implementeras och användas inom hälso- och sjukvården i hela landet.

 

 

 

 

Angelika Bengtsson (SD)

Bo Broman (SD)

Jonas Andersson (SD)

Leonid Yurkovskiy (SD)

Runar Filper (SD)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)