Samverkan med anhöriga kring psykiatrisk vård

Motion 2022/23:91 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för psykiatrin i syfte att säkerställa en trygg vård i samarbete med anhöriga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag allt fler med psykiskt dåligt mående. Det sjunker dessutom i åldrarna vilket gör att många anhöriga nu ser sina barn och unga drabbas. För att samhället ska lyckas bygga det nät som krävs runt den drabbade för att komma tillbaka till vardagen och glädjen krävs ett nära samarbete med anhöriga och närstående. Tyvärr ser vården idag inte de anhöriga och närstående som resurser i detta arbete. Bristerna är allvarliga. Inte ens i de fall där den drabbade ger sitt tillstånd till kontakt sker det på ett långsiktigt och tillfredställande sätt. Anhöriga kontaktas inte, bjuds inte in till viktiga planeringsmöten, ges inte utbildning i hur man på bästa sätt bistår vid hemkomst eller ges någon form av samtalsmöjlighet för att hantera sin egen situation som närstående. Den psykiska ohälsan visar inga tendenser att minska varpå det är av största vikt att vi skyndsamt ser över förutsättningarna kring hur vi kan involvera anhöriga till patienter med psykisk ohälsa så tidigt och effektivt som möjligt.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)