Skärmförbud på badanläggningar

Motion 2022/23:893 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I maj 2018 rapporterade tidningen Aftonbladet[1] om ett drunkningstillbud på en badanläggning i Örnsköldsvik där en liten flicka fick räddas av personalen inte bara en, utan två gånger, då flickans förälder istället hade haft sin uppmärksamhet riktad mot en mobilskärm. I samma artikel nämns även att personalen på allt fler badhus larmar om ”att föräldrar och mobiltelefoner är ett växande problem”.

I en annan artikel, även den från maj 2018, läser vi citatet: ”Mobiltelefonerna är ett stort problem, föräldrarna har ibland mer uppmärksamhet på skärmar än på sina barn”, av Maria Wermelin på Eddahallen i Skellefteå till SVT[2].

Det är ytterst en vårdnadshavares ansvar att hålla uppsikt över sina barn, men samtidigt kan vi som lagstiftare inte välja att låta problematiken utvecklas med hänvisning till att det är någon annans ansvar. Pressen ökar samtidigt på den personal som arbetar på badhus och liknande anläggningar som allt oftare får rycka in för att rädda liv.

Var lösningen på problematiken går att finna är en fråga för framtida debatter, diskussioner och politiska prioriteringar. Oavsett framtida lösningar behöver vi i dagsläget säkerställa att vi som lagstiftare gör vad vi kan för att komma så nära en nollvision som möjligt vad det gäller drunkningsolyckor och tillbud.

I en icke statistiskt säkerställd undersökning av Sveriges television (SVT) som besvarades av 1 899 personer via Internet så svarar 84 % att ett skärmförbud vore ”bra, men trist att det behövs”.[3]

Vid sidan av den omedelbara risken för olyckor finns även aspekten att badgäster inte vill riskera att bli fotograferade eller filmade av okända människor i samband med dusch eller bad, vilket vid sidan av ovan nämnda olyckor och tillbud är ett växande problem på landets badanläggningar.

Dagens mobiltelefoner och surfplattor är utmärkta kameror vilka med teknikens utveckling enbart blir allt bättre. Ett skärmförbud är således ett bra komplement till den redan existerande lagen om kränkande fotografering (Brottsbalken 4 kap. 6 a §)[4], ”kameraförbudet” som det benämns i folkmun. Ett kompletterande förslag som stöttas av bland annat Karin Brand, generalsekreterare vid Svenska Livräddningssällskapet[5].

Jag föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar i enlighet med motionens intention.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 


[1] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLK0pR/badhusen-foraldrar-tittar-mer-pa-mobilen-an-pa-sina-barn.

[2] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/badhuspersonalen-foraldrar-tittar-pa-mobilen-istallet-for-barnen.

[3] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/badhuspersonalen-foraldrar-tittar-pa-mobilen-istallet-for-barnen.

[4] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700.

[5] https://www.dagenssamhalle.se/debatt/mobilfoerbud-aer-bra-men-badhusen-boer-taenka-nytt-21484.

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)