Avgifter för utbildning av ordningsvakter

Motion 2022/23:846 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra avgiftsförordningen så att den polisiära utbildningen av ordningsvakter inte ska ha full kostnadstäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera konsekvenserna av höjd avgift för Polismyndighetens utbildning av ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polismyndigheten höjde den 1 mars 2020 avgiften för grundutbildning av ordningsvakt från 7 780 kr till 22 875 kr. Avgiften nära tredubblades samtidigt som fortbildnings-avgiften för ordningsvakter mer än fyrdubblades genom en höjning från 1 395 kr till

8 000 kr, och avgiften för arenautbildningen höjdes från 2 000 kr till 11 250 kr. Det kan vara motiverat att göra mindre årsvisa indexjusteringar av avgifter, men inte så kraftfulla och oväntade höjningar på flera hundra procent.

 

Tillgången till ordningsvakter är avgörande för trygghet och säkerhet i många olika verksamheter och evenemang runt om i landet. Konsekvenserna av de kraftiga avgifts-höjningarna blir därför allvarliga när många ordningsvakter väljer att sluta istället för att betala fortbildningsavgiften. Bristande tillgång till ordningsvakter leder i sin tur till att företag och föreningar inte kan genomföra planerad verksamhet, vilket i sin tur riskerar att bli negativt för den lokala utvecklingen.

 

Sverige står nu inför stora utmaningar med inre och yttre säkerheten. Rysslands brutala agerande i kriget i Ukraina och ökat påverkansarbete ökar snabbt behovet av att kraftigt rusta upp även det civila försvaret.

Vårt land behöver uthållighet och beredskap att kunna möta och hantera antagonistiska hot, hybridhot, säkerhetspolitisk kris och stå emot väpnat angrepp. Under höjd beredskap och krig kommer kraven på polisiär verksamhet att öka. Det krävs betydande resurser för bevakning av skyddsobjekt och annan samhällsviktig verksamhet. Det här kräver förstärkningsresurser och tillräcklig personalförsörjning, vilket i nuläget är en stor utmaning.

Tillgången till ordningsvakter behöver därför öka och blir en ovärderlig förstärkningsresurs i det civila försvaret och för ordning och säkerhet.

Tillgången till ordningsvakter riskerar däremot över tid att minska med de kraftigt höjda utbildningsavgifterna, vilket skulle vara direkt negativt för Sveriges samlade totalförsvarsplanering.

Regeringen behöver därför omgående se över avgiftsnivåerna för ordningsvakts-utbildningen samt utvärdera och följa upp konsekvenserna av Polismyndighetens kraftiga avgiftshöjningar 2020 och ändra avgiftsförordningen så att polisens utbildning av ordningsvakter inte ska ha full kostnadstäckning.

 

 

 

Daniel Bäckström (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)