Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2022/23:81 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)

av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att bevara, levandegöra och erkänna språket älvdalska som ett minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Älvdalen talas ännu språket älvdalska. Det är ett urgammalt språk som skiljer sig på ett avgörande sätt från det moderna svenska språket och har anor från järnåldern. En icke obetydlig del av Älvdalens befolkning talar i dag älvdalska och bland yngre människor i Älvdalen växer intresset för språket. Det är alltså ett levande språk. Eftersom älvdalskan enligt språkforskare, samt Europarådets expertkommitté och ministerråd, är ett eget språk och ingen dialekt borde frågan om älvdalskan status som språk en gång för alla vara avgjord. Även den amerikanska lingvistorganisationen SIL klassade älvdalskan som ett eget språk 2016. Eftersom det är ett eget språk, som både talas i dag och har urgamla anor, borde riksdagen ta i beaktande om att stadfästa älvdalskan som ett landsdels- eller minoritetsspråk för att säkra språkets fortlevnad inför kommande generationer. Att bevara vårt kulturarv kostar förhållandevis små summor, ändå så står ett ovärderligt och levande kulturarv på spel.

Åtgärder borde övervägas för att bevara och främja språket som en viktig del av vårt kulturarv. Även läroböcker skall tas fram i språket. Vårt kulturarv är viktigt och älvdalskan är något alldeles speciellt som regeringen bör överväga att aktivt bevara och levandegöra.

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

Anders Alftberg (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)