Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

Motion 2022/23:772 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ”declaration of interest” för offentligt anställda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undertecknad har tidigare motionerat om ett återinförande av det s.k. tjänstemannaansvaret, en motion som sedermera bifölls av riksdagen. Bevekelsegrunderna för den motionen är även bevekelsegrund för denna om införande av en s.k. declaration of interest för offentligt anställda.

Mot bakgrund av en accelererande utveckling i både statliga och kommunala myndigheter under senare år vad gäller personlig aktivism i tjänsteutövning bör ett helhets­grepp tas vad gäller en mycket oroande och demokratiskt sett ohållbar och oacceptabel utveckling i offentlig förvaltning.

Mot denna bakgrund bör även Sverige, likt bland många exempel såväl Storbritannien som Europaparlamentet och EU-kommissionen, införa en s.k. declaration of interest för anställda inom offentlig förvaltning där anställda redovisar personliga engagemang m.m. i föreningar, organisationer och företag m.m. som kan, eller objektivt sett antas kunna, förorsaka en intressekonflikt i deras tjänsteutövning. En förutsättning för en jävsbedöm­ning är att man vet var jäven finns. En declaration of interest är här grundläggande.

Genom sina myndighetsbeslut, där enskilda anställda inom offentlig förvaltning har en avgörande och direkt roll, påverkar myndigheter verksamheter såväl som människors vardag och tillvaro. Ett införande av en declaration of interest skulle stärka både rättsstaten och rättstryggheten rent allmänt men även öka förtroendet från allmänheten för de statliga och kommunala myndigheterna.

 

 

Mats Green (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare