Bättre rehabilitering för långtidssjuka

Motion 2022/23:703 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre rehabilitering för långtidssjuka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Du kan idag få aktivitetsersättning från det år du fyller 19 år om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta inom det närmsta året. Ersättningen beviljas i ett till tre år och omprövas av Försäkringskassan. Efter att du fyllt 30 år kan du, efter ansökan, bli beviljad sjukersättning. Detta gäller ifall du fortsatt inte har någon egen arbetsförmåga.

Allt färre får beviljad sjukersättning, som ersatt det man förr kallade för sjukpension. Trots markanta nedsättningar av arbetsförmågan får idag många avslag på sin ansökan om sjukersättning, ofta med motivering att all rehabilitering ej är uttömd. Detta gör att den enskilde individen står utan inkomst och därför måste söka försörjningsstöd, eller som i flera fall förlita sig på stöd från föräldrar och närstående. Många har under tiden med aktivitetsersättning inte fått någon hjälp med några åtgärder för rehabilitering eller andra insatser i syfte att få den försäkrade närmare egen försörjning. Det är ett misslyckande när samordningen mellan olika aktörer som arbetsförmedling, försäkringskassa och vårdgivare inte fungerar och den försäkrade drabbas hårt.

Detta är ett stort problem inte enbart för den medborgare som nekas ersättning, utan för tilltron till vår gemensamma välfärd, när tryggheten inte finns där när vi behöver den som mest.

Den socialdemokratiska regeringen uppmärksammade att det finns problem i systemet med sjuk- och aktivitetsersättning och att många hamnar i kläm när bedömningarna blir allt mer strikta. Därför tillsatte man en utredning som har sett över systemet med sjuk- och aktivitetsersättning. Utredaren har nu lämnat sina förslag, En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Vi ser att flera av dessa förslag behöver bli verklighet för att öka tryggheten för personer med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Särskilt förslaget om att Försäkringskassan ska vara skyldig att inom 60 dagar ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering är viktigt i detta sammanhang.

 

 

Johanna Haraldsson (S)

Azra Muranovic (S)

Carina Ödebrink (S)

Niklas Sigvardsson (S)

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)