Fler än två vårdnadshavare

Motion 2022/23:682 av Yasmine Bladelius och Anna Wallentheim (båda S)

av Yasmine Bladelius och Anna Wallentheim (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Familjekonstellationer ser i dagens samhälle olika ut. Det anser jag i sig vara en god sak. Men det faktum att dagens lagstiftning inte hänger med i samhällsutvecklingen på detta område ställer vårdnadshavare inför utmaningar som begränsar barnens möjligheter. Samtidigt exkluderas föräldrarnas partners, eller andra personer som fungerar som barnets föräldrar men inte är biologiska föräldrar, från den juridiska rätten att vara med och fatta beslut rörande barnet.

Problemen som detta medför är stora - och drabbar ofta barnen hårdast. Det kan inte anses vara barnets bästa att endast de två biologiska föräldrarna kan vara vårdnadshavare. I många fall agerar den biologiska förälderns partner eller andra vuxna som fungerar som barnets föräldrar lika mycket vårdnadshavare som den biologiska föräldern - men får problem då exempelvis nödvändig medicin till barnet ska hämtas ut eller när papper från skolan ska skrivas under.

Därför menar vi att regeringen bör överväga att tillsätta en utredning som ser över frågan om att ändra lagen så att det skall vara möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare.

 

 

Yasmine Bladelius (S)

Anna Wallentheim (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)