Styrning av digitala vårdtjänster

Motion 2022/23:681 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den demokratiska kontrollen över digital vård för att bidra till en sammanhållen och tillgänglig vård för alla patienter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälso- och sjukvård är en verksamhet i ständig utveckling. Vård och behandlingsmetoder utvecklas. Ny teknik och nya läkemedel bidrar till att allt fler kan behandlas och också leva med svåra sjukdomar resten av livet.

Digitala vårdtjänster är en självklar del i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård när det gäller att utveckla vården och involvera patienterna och deras anhöriga i den egna vården. Det kan bidra till att skapa trygghet och patientdelaktighet och öka patientsäkerhet samt att resurserna används effektivt.

Utvecklingen av digitala vårdtjänster går snabbt, både i regionernas egen regi och på den privata marknaden där patienten enkelt kan komma i kontakt med olika professioner. Digitaliseringen innebär nya möjligheter för sjukvården men också utmaningar och risker som behöver hanteras för att säkerställa en hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf:

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Därför behöver samhället ta ansvar inte bara för att följa utvecklingen utan också för att styra densamma för en trygg och bra vård och ett effektivt resursutnyttjande. Med en stundtals aggressiv marknadsföring från privata vårdföretag finns uppenbar risk att vårdens resurser nyttjas i strid mot politiskt uppsatta mål. Friska patienter, med lindriga åkommor som bäst lämpar sig för egenvård, riskerar att tränga undan patienter, ofta äldre och multisjuka, som behöver vården mest.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte i juni 2022 en utredning för att se över ersättningsprinciper inom vårdval i primärvård och digital utomlänsvård. Det är angeläget att stärka den demokratiska kontrollen och öka kopplingen mellan digital och fysisk vård för att bidra till en sammanhållen och tillgänglig vård för alla patienter.

Digitala verktyg och distanslösningar innebär stora möjligheter för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Det är dock angeläget att det blir en tillgänglighet för alla och bidrar till att skapa en jämlik vård efter behov där vården ges på rätt nivå och där teamarbete och olika yrkeskompetenser tas tillvara.

Primärvården är basen i sjukvården där patienterna ska få vård och behandling utifrån sina individuella behov. Patienten ska känna att vården är trygg och tillgänglig när hen behöver den.

Det är därför viktigt att den samlade kunskapen och erfarenheten av de digitala vårdtjänsterna tas tillvara och att arbetet som pågår på flera områden blir till styrmedel för ordning och reda i hälso- och sjukvården.

 

 

Carina Ödebrink (S)

Azra Muranovic (S)

Johanna Haraldsson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)