Veterinärutbildningen

Motion 2022/23:680 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler utbildningsplatser för veterinärer och djurskötare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på legitimerade veterinärer men också djurskötare. Från att ha varierat över tid och i vissa regioner är det idag en tydligare brist i hela landet. Det leder till att många djurägare tvingas åka långa sträckor eller inte få veterinärservice till sina djur. I takt med att djursjukvården utvecklats och allt fler ingrepp kan göras så har efterfrågan på djursjukvård ökat. För få utbildningsplatser är en annan orsak. Intresset att utbilda sig till veterinär är stort och många väljer idag att studera utomlands. Den nuvarande organisationen för veterinärservice och annan offentlig veterinärverksamhet syftar till att ge privatpraktiserande veterinärer möjlighet att delta i smittskydds- och jourberedskapen och ta del av det statliga stödet genom upphandling. De privata aktörerna har dock visat ett mycket litet intresse av att utföra sådana uppgifter.

Därför har den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2020 arbetat med att säkerställa att tillgången på veterinärer även fortsättningsvis är god. Satsningen på distriktsveterinärer innebär inte bara stärkta förutsättningar för att ge djur den vård de behöver. Den innebär också bättre förutsättningar för människor att kunna bo och verka i hela landet. Det är tydligt att marknaden för djursjukvård inte klarar att möta de behov som finns hos djurägare men också i samhället i stort.

I juni 2021 tillsatte den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen en särskild utredare som bland annat ska analysera det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård. Uppdraget skulle redovisas i oktober 2022. I budgetpropositionen för 2022 finns medel avsatta för en förstärkning av utbildningen av veterinärer och djurskötare eftersom det finns en stor efterfrågan från näringsliv, allmänhet och studenter. Förstärkningen är tänkt att ske successivt med 7,5 miljoner kronor 2022 upp till 71 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2027, enligt den tidigare socialdemokratiska regeringens ambitioner. Fullt utbyggd innebär satsningen att ytterligare 40 veterinärer och 20 djursjukskötare kommer att utbildas årligen.

Tillgången på veterinärer när och där det behövs är viktig. I sammanhanget är det därför angeläget att betona vikten av fler veterinärer och djursjukvårdare med fokus på större djur och för Sveriges förmåga till ökad självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel.

 

 

Carina Ödebrink (S)

Azra Muranovic (S)

Johanna Haraldsson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)